התנהגות

 

 • א.1. על התלמיד להתנהג כיאות במהלך יום הלימודים, בשיעורים ובכל פעילות חברתית אשר מתקיימת בין כתלי ביה"ס ומחוצה לו.
 • א.2. אין להפריע בשיעורים, אין לאחר ואין להופיע ללא תלבושת אחידה.
 • א.3. חל איסור להסתובב במהלך שיעור בביה"ס. תלמיד שיימצא מסתובב יטופל משמעתית.
 • א.4. השיעור יחל רק לאחר שהכיתה מסודרת ונקייה.
 • א.5. כל הוראה של מורה או עובד ביה"ס מחייבת את התלמיד, גם אם הינך חולק עליה. התלמיד רשאי לערער לאחר מילוי ההוראה בפני מחנך או רכזת השכבה.
 • א.6. הכניסה לחדר המורים אסורה.
 • א.7. השהייה בחדר מורים מותרת לתלמיד אך ורק אם הוזמן ע"י המורה.
 • א.8. אין לפתוח דלתות של כיתות בזמן שיעור אלא אם נשלח התלמיד להודיע הודעה באישור מטעם ביה"ס. אין להיכנס לכיתה בה אינך לומד.
 • א.9. חל איסור מוחלט להשתמש במכשיר הטלפון הנייד בזמן שיעור ובזמן בחינה.

ב.9.א'    אסורים עפ"י חוק  הקלטה או צילום במכשיר הטלפון הנייד ובכלל, והעובר על חוק זה ייענש, תישקל הרחקתו וכן יועבר הדיווח למשטרה.

ב.9.ב'    אין להשתמש בטלפון הנייד כמחשבון, כשעון או כספר לימוד או לכל שימוש אחר במהלך השיעור.

ב.9.ג'    על הטלפון להימצא כשהוא כבוי בתיק התלמיד במהלך כל השיעורים, במבחנים ובפעילויות ביה"ס.

 • א.10. תלמיד שיעבור על אחד מהסעיפים המפורטים לעיל:

א. הפלאפון שלו יוחרם ויוחזר אך ורק להוריו.

ב. במקרים חריגים תתקיים מועצה פדגוגית שתשקול את המשך לימודיו של התלמיד.

גתלמיד שימצא ברשותו טלפון במהלך המבחן, בחינתו תיפסל ותשלל ממנו הזכות למועד ב'.

 • א.11. חל איסור לאכול בזמן השיעור, מותר לשתות אך ורק מים, מומלץ להצטייד באוכל ובבקבוק מים למהלך יום הלימודים.
 • א.12. להלן תופעות משמעתיות חמורות ביותר שאסורות לחלוטין בביה"ס ובכל פעילות מטעמו מחוץ לבית הספר וגוררות טיפול הנהלה עד כדי הוצאה מביה"ס:
 • אלימות פיזית בין התלמיד לחברו.
 • אלימות או איום בפגיעה כלפי מורה ורכושו או עובד ורכושו.
 • הבאת סכין, מצית, גפרורים, אולר, נפץ, חזיז, או כל כלי משחית אחר.
 • הבערת אש או ניסיון להבעיר אש.
 • הבאת משקאות חריפים או שתייתם (האיסור כולל הבאה או שתייה של משקאות אנרגיה) .
 • משחקי הימורים במסגרת ביה"ס (ובכלל).
 • חבלה ברכוש ביה"ס- התלמיד יחוייב בתשלום הנזק אם החבלה נעשתה במזיד או בשוגג. ובכלל זה, כל קשקוש על שולחנות, דלתות, קירות ו/או כסאות, התלמיד יידרש לשלם בעבור עלות הציוד המלא שהושחת.
 • עישון. (כולל האיסור על סיגריות אלקטרוניות).
 • שימוש בטלפון נייד במהלך שיעור ו/או בפעילות בית ספרית.
 • חל איסור על גילויי ביטויי אלימות באינטרנט כגון קללות, הצקות, איומים, חרם, השפלות, הפצת תמונות, הצטרפות או פתיחת קבוצה נגד תלמיד או מורה.
 • א.13. ההשתתפות בטיולים ובאירועים מותנית בהתנהגות נאותה במהלך שנת הלימודים ובהמלצת צוות השכבה. 

א.14 תלמיד שיש לו פטור מחנ"ג בשל בעיות רפואיות לא ישתתף בטיולים ומסעות בית ספריים

בשנה שבה ניתן הפטור גם אם הביא התלמיד אישור רפואי המבטל את הפטור לקראת היציאה למסע.

א.15.  העישון אסור על פי חוק במקומות ציבוריים לרבות בית הספר. תלמיד שיימצא מעשן צפוי לקנס כספי וכן להשעייה מביה"ס ולהורדת ציון בהתנהגות.

לימודים

א.1. על התלמיד לשקוד על לימודיו במהלך כל שנות לימודיו בחטיבה העליונה, למצות את כישוריו ויכולותיו ולסיים לימודיו התיכוניים עם זכאות לתעודת בגרות איכותית.

 • א.2. תלמיד חייב להביא את כל הציוד הלימודי הנדרש מידי שיעור בשיעור.
 • א.3. המורה יפסול כל מבחן או בוחן של תלמיד אשר נתפס בהעתקה, ציונו של התלמיד יהיה אפס ויורד לו ציון בהתנהגות. כמו כן, תירשם לו הערה על העתקה בתעודת הרבעון/המחצית.
 • א.4. תלמיד שנתפס מעתיק לא יהיה רשאי לגשת לבחינה חוזרת, כולל מועד ב'.
 • א.5. תלמיד זכאי להערכה על הצטיינות בלימודים בתנאים הבאים:
 1. ממוצע ציוניו בתעודה מעל 85.
 2. ללא שליליים כלל. (כולל ציונים בשקידה והתנהגות).
 3. לומד את מלא תוכנית הלימודים של כיתתו במסלול לימודיו.
 4. ללא בעיות ביקור סדיר (איחורים וחיסורים).
 5. ציונו בהתנהגות לא הורד בשל העתקה ו/או לא נרשמה לו כל הערה על העתקה.
 • א.6. תלמיד המסיים מבחן לפני תום השיעור יישאר בכיתה עד לצלצול וינצל את הזמן להכנת שיעורי בית, קריאה וכו'.
 • א.7. תלמיד שאינו מתפקד מבחינה לימודית ומקבל ציונים בלתי מספיקים יישאר כיתה או לא ימשיך לימודיו בביה"ס.
 • א.8. תלמיד בכיתת מצטיינים חייב ללמוד בתכנית מלאה של כיתתו וכן ברמה מוגברת מתמטיקה ואנגלית.

2עליית כיתה של תלמיד בכיתת מצטיינים מותנית בממוצע תעודה של 85 לפחות במעבר מ- י' ל- י"א ו- 80 לפחות במעבר מ- י"א ל- י"ב, וללא שליליים. 

תלמיד שלא הגיע לממוצע זה יעבור ללמוד במסלול אחר. (קריטריונים נוספים להשארות במסלול מצטיינים יועברו לתלמידים והוריהם בפתיחת שנת הלימודים).

תלמיד/ה יקר/ה

 

בית הספר רואה את מטרתו העיקרית בתרומתו לעיצוב התלמיד כאדם וכאזרח בעל השקפת עולם ערכית במשפחתו, בקהילתו ובמדינת ישראל.

בית הספר מאמין, כי מטרה זו נעשית באופן הטוב ביותר ע"י מתן חינוך והשכלה, תוך ביצוע פעילויות לימודיות, חברתיות ותרבותיות.

להשגת מטרה זו חשוב לקבוע נורמות התנהגות שיביאו ליצירת

אקלים של שיתוף פעולה, הגברת אחריות הפרט לרשות הכלל, פיתוח יחס של כבוד הדדי, סבלנות וסובלנות בין כל באי בית הספר.

תקנון זה המוגש לך עם תחילת שנת הלימודים, מהווה בסיס לאורח חיים נאות בבית הספר והוא כולל לצד הזכויות את חובותיך כתלמיד/ה.

אנו מצפים שאת/ה התלמיד/ה תנהג/י בהתאם לתקנון זה ומאחלים לך

 

שנת לימודים פורייה ומוצלחת!

                                                                                                                         

בברכה

ההנהלה

וצוות המורים

 

      

 

 

 

 

 

 

חזון ביה"ס

תפיסתו החינוכית של ביה"ס

מטרות:

ביה"ס רואה את מטרתו העיקרית בתרומתו לעיצוב התלמיד כאדם וכאזרח בעל השקפת עולם ערכית, במשפחתו, בקהילתו ובמדינת ישראל. 

ביה"ס מאמין כי מטרה זו נעשית באופן הטוב ביותר, ע"י מתן השכלה, ביצוע פעילויות חברתיות הנעשות בביה"ס וע"י דוגמא אישית של הצוות החינוכי של ביה"ס.

מטרות אלה משמשות קו מנחה לעבודתו החינוכית וההוראתית של ביה"ס לצד תפקידו של ביה"ס להעניק השכלה רחבה ככל האפשר לכל תלמידיו.

ביה"ס יכול לקחת עליו משימות רק אם הוא רואה את המורה כאדם הלוקח על עצמו את האחריות על תוצאות עבודתו. לכן, המורה בביה"ס ע"ש רוגוזין יפעל לשיפור דרכי הוראתו והתאמתם לתלמיד, לשיפור הסביבה החינוכית ולקיום מסגרת עבודה פוריה, מסורה, ונעימה עם צוות עמיתיו.

 

מטרות אלו מכתיבות לביה"ס יעדים מוגדרים והם:

 1. העשרת התלמידים בפעילויות לימודיות תרבותיות וחברתיות אשר יחזקו בהם את המימד של אחריות אישית וחברתית.
 2. חינוך התלמידים להתנהגות טובה, להתייחסות של כבוד לזולת, לקבלת אחריות אישית,סובלנות, לנכונות לעזור ולתרום,  כל זאת תוך יצירת סביבה חינוכית לימודית נאותה המונעת תסכול ומחזקת את האמון בבית הספר.
 3. חינוך לציונות, ליהדות, ולערכים של דמוקרטיה, זכויות הפרט וכבוד לזולת.
 4. חינוך להתעניינות ורגישות לנושאים חברתיים ופוליטיים, לביקורת בונה ולנכונות להיאבק נגד נגעי החברה.
 5. מיגור תופעות האלימות והוונדליזם על כל היבטיהן בביה"ס ומחוצה לו.    
 6. קידום השכלתם והרחבת ידיעותיהם של תלמידי ביה"ס, כל תלמיד לפי יכולתו.
 7. הרחבת מספר התלמידים המסיימים את ביה"ס בתעודת בגרות מיטבית.  
 8. צמצום נשירת תלמידים מביה"ס.                               

מבנה ביה"ס

 

בית הספר התיכון המקיף רוגוזין הינו בי"ס שש-שנתי הכולל:

 •  שתי חטיבות ביניים –  כיתות ז'-ט'
 •  חטיבה עליונה אחת – כיתות י'-י"ב
 •  מכללה         –              כיתות י"ג – י"ד בנתיב הטכנולוגי במגמת אלקטרוניקה                                             

 

הלימודים בחטיבה העליונה מתקיימים בשני נתיבים:

 •  עיוני
 •  טכנולוגי

* בנתיב  הטכנולוגי מתקיימים הלימודים עפ"י מגמות ומסלולי לימוד.

התלמידים הלומדים במסלולים מוגברים ורגילים, מקבלים עם סיום לימודיהם תעודת בגרות של משרד החינוך והתרבות  בתנאי שהצליחו בלימודיהם בביה"ס ובבחינות הבגרות של משרד החינוך.

תלמידי הנתיב הטכנולוגי בכל המסלולים מקבלים תעודה טכנולוגית המעידה על תחום התמחותם, שאותה ניתן להמיר בתעודת סיווג מקצועי מטעם משרד העבודה.

רכזי מגמות

רכזי מגמות

שני נחום-יגרתקשורת
רודיקה ברוךמחשבים
אילנה אזרואלאלקטרוניקה וחשמל
תמי בנימיןמנהל וכלכלה
דוד קמגררכז יג'/ יד'

רכזי מקצוע

 רכזי מקצוע

מרסל בוכריס+עדית אבנימתמטיקה
דוד ששוןספרות
מיכל אבניאנגלית
בוזלק רבקההיסטוריה ואזרחות
אורנה הופמןתנ"ך
לוי זוהרלשון והבעה
יונית חביבביולוגיה
שוקי זכאיפיזיקה
עדינה שיינפלדכימיה
אורנה עברוןמדעי החברה ויהדות
איריס דהןערבית
דורית מלכהתיאטרון
אריה רבסקישל"ח
לימור משהחינוך גופני
גנדי גולדריןנבחרות ביה"ס
סיגל קרןרכזת חינוך תעבורתי

בעלי תפקידים

 בעלי תפקידים

רכזת מדעים מסלול מצטיינים (מח"טית)יונית חביב
רכז בטחון ובטיחותדוריאן בוטנריו
רכז טיוליםאיציק ארגמן
רכז של"חאריה רבסקי
רכז מעבדות מגמת אלקטרוניקה וחשמלדוד קמגר
רכזת חינוך מיוחד

 

דורית שועלי
מנהלת תחום בגרויות וכ"א בהוראהניצה בן עזרא
רכזת הערכה ומדידהמיכל אבני
רכזות בי"ס קהילתיזהבית אלפסי,  קארין פינקלשטיין
מובילות מועצת תלמידים בית ספריתחנית קייטון,  מרגלית מזוס
רכזת שיעורי עזר ומרכז למידהאיריס דהן
רכזת מערך לקויות למידה בית ספריתשרון אמור
מרכז הישגיםשרי איפרגן, אור סיבוני
רכזת שח"ר ואתגראודליה פינטו
דיבייטאדוארד ברודסקי
קדם עתידיםאינה סולומון
אתר ביה"סחגית חריטן
אחראית איכות סביבה ובי"ס ירוקרוני דוניץ
מעורבות חברתית והתפתחות אישיתאייזיק קוזין נאוה

הצוות הייעוצי

רכזת  – ענבל שגיא
צוות  ייעוצי-טיפולי
  יועצת שכבת י'ענבל שגיא
  יועצת שכבת י'מתי קטנר
  יועצת שכבת י"אענבל פרנקל
  יועצת שכבת י"אשולי ודש
  יועצת שכבת י"ברחל קפון
  יועצת שכבת י"ברחלי צורף

  יועצת ורכזת

  קליטת מורים חדשים

ענבר לבקוביץ
  עובדת סוציאליתגיליה רחמיאל
  פסיכולוגירון קרסנטי
  אחות ביה"סגילה עמר

הנהלת ביה"ס

 

 

 

 הנהלת בית הספר החטיבה העליונה

 

מנכ"לית ביה"ס ברוריה הספל
מנהל החטיבה העליונה ארז מזרחי
סגנית מנהל חט"עאורלי בן הרוש
סגנית מנהל חט"ע, מרכזת שכבת י'אושרית רון
סגנית מנהל חט"עאינה זליקוביץ
מנהל אדמניסטרטיבי משה מלכה
מרכזת פדגוגיתאורנה הופמן
מרכזת שכבת י"אאידית גופמן
מרכזת שכבת י"אמרינה קרצ'מר
מרכזת שכבת י"במיכל בר לב
מרכזת שכבת י"בגלי דנא
מרכזת שכבת י'רויטל בר שלום
מרכזת מערכתלילך רחמים

המשך קריאה…