לזכרם

לוח צלצולים

‫תמונת מפת ‫סיביות ‫חדשה

מסע ישראלי שכבת י"א

מידע להורים ולתלמידים

אישור צילום תלמידיםdocx
הצהרה על מצב בריאותו של התלמיד
חוזר רישום י תשעח
שאלון קבלה חדש 

זכויות התלמיד

זכותך הבסיסית היא לרכוש השכלה ולהתחנך בבית ספרנו ומכך נגזרות זכויות נוספות:

 • המורה ימסור לתלמידיו בתחילת שנת הלימודים כיצד יורכב ציון המקצוע. כנ"ל לגבי ציון המגן.
 • ציוני המגן יפורסמו לפני בחינת הבגרות.
 • התלמיד ייגש לבחינות הבגרות במועדן.
 • המורה יחזיר את המבחן לא יאוחר משבועיים ממועד קיומו, בחנים- יוחזרו תוך שבוע.
 • תלמידים הזכאים להתאמות במבחנים באחריותם להזכיר ולתאם עם המורה את ביצוע ההתאמות המגיעות להם, לפני מועד הבחינה.
 • עולים חדשים (עפ"י הגדרות משרד החינוך), שאינם נבחנים בשאלון מיוחד לעולים, זכאים לתוספת נקודות בכל מבחן בכל המקצועות רבי המלל בלבד (כולל לשון) בהתאם למועד הגעתם לארץ. ג' תוספת 10 נק' לציון המגן, (תלמיד שהחל ללמוד בכיתות א'- תלמיד שהחל ללמוד מכיתה ד' ואילך תוספת 15 נק' לציון המגן)
 • תלמיד זכאי לפנות בערעור על ציון המבחן או על ציון המגן בפני המורה, ולאחר מכן בפני מרכז המקצוע (באמצעות המחנך, היועצת ומרכז השכבה).
 • תלמיד שנכשל בבחינה רשאי לבקש מבחן חוזר, הדבר נתון לשיקול דעתו של המורה.
 • תלמיד ומשפחתו רשאים לערער על החלטה בעניינו עפ"י הסדר הבא: מחנך הכיתה, יועצת, רכזת השכבה, סגנית מנהל, מנהל החט"ע ומנכ"לית ביה"ס. על התלמיד ומשפחתו לדעת כי הערעור עשוי לשנות את ההחלטה גם לרעה.
 • רשאי תלמיד הנעדר מסיבות מיוחדות שלא מופיעות בנוהל הביקור הסדיר – לפנות בכתב ולצרף אישורים ותעודות  לוועדת ערעורים שתדון בבקשתו להכיר בהיעדרות כהיעדרות מוצדקת שאין להכלילה במניין ה- 15% היעדרויות. ועדת הערעורים תתכנס פעם בכל רבעון, לדיון בערעורי התלמידים. הועדה תהיה מורכבת ממחנך הכיתה, רכזות השכבה , יועצות השכבה  והסגנית המלווה. על התלמיד ומשפחתו לדעת כי הערעור עשוי לשנות את ההחלטה גם לרעה. 
 • הצוות הייעוצי הכולל פסיכולוג, עובדת סוציאלית ו- 2 יועצות לכל שכבה, עומד לרשות התלמידים וישתדל לסייע בכל עניין ובכל זמן.
 • לרשות התלמידים קפיטריה בזמני ההפסקות.
 • המורה ישתדל לא להמשיך את השיעור לאחר הצלצול אלא במקרים מיוחדים.
 • רשאי תלמיד לפנות לכל בעל תפקיד בבית הספר בכל בעיה שבה נתקל.
 • ביה"ס מעמיד לטובת התלמידים ספרייה מתקדמת.
 • רשאי התלמיד לקבל הסבר מפורט ממוריו על אופן חישוב ציונו ברבעון, במחצית ובסוף השנה וכן את ציון המגן.
 • זכותו של התלמיד להיות פעיל ותורם בקהילת ביה"ס.

ספרייה

 

 1. השימוש בספרייה מותר על פי תקנון התנהגות של ביה"ס ותקנון הספרייה המחייב.
 2. המחשבים בספרייה נועדו לצורכי לימוד בלבד, אין להשתמש בהם לשימוש אחר.
 3. יש להישמע להוראות הספרנית, צוות הספרייה וכן כל בעל תפקיד אחר.
 4. חל איסור להימצא בספריה בזמן שיעור.

 

תלמיד שלא יפעל על פי נוהל זה – תישלל זכותו להיעזר בשירותי הספרייה!

בטיחות וביטחון

 

 1. הנך מתבקש לדווח למחנך או לחבר הנהלה כלשהו על כל מפגע בטיחותי בשטח ביה"ס.
 2. במקרה של הימצאות חפץ חשוד – עליך להודיע על כך בדחיפות למורה או בעל תפקיד ולהתפנות מהמקום.
 3. בעת תרגיל או אירוע בטחוני הנך חייב להתנהג ע"פ הנחיות בטחון שיינתנו ע"י סגל ביה"ס (חברי הנהלה, רכז ביטחון, סדרנים וכו').
 4. בכל חדר לימוד בביה"ס ישנה מפה לפינוי התלמידים בזמן חירום. היה עירני והתפנה בשעת חירום עפ"י מפה זו.
 1. אסור לצאת משטח ביה"ס במהלך יום הלימודים ובהפסקות. תלמיד שייצא לא יורשה להיכנס חזרה, והעניין יטופל משמעתית.
 2. תלמיד שיצא משער ביה"ס ללא אישור יישא באחריות אישית לכל נזק או בעיה שתיגרם לו.
 3. מומלץ לא להביא לביה"ס דברים יקרי ערך. וכן מומלץ כי ציודך האישי יימצא ברשותך בכל מהלך יום הלימודים.

         הציוד האישי הינו באחריותך הבלעדית !

 1. ביה"ס אינו אחראי על ציודו האישי של התלמיד.

אין לעזוב את שטח ביה"ס במהלך יום הלימודים!

לא תותר יציאת תלמידים ללא אישור בכתב ממחנך הכיתה או מרכזת השכבה לפני השעה 12:15!

מבחנים

 

 1. ציוניו של התלמיד יתבססו לפחות על שני מבחנים כוללים ושני בחני פתע קצרים בכל מחצית, ש"ב ועבודות, וכן יחס למקצוע והשתתפות בשיעור.
 2. תלמיד שנעדר היעדרות בלתי מוצדקת ממבחן, יום או שעות לפני המבחן, לא יורשה לגשת למבחן, יקבל ציון שלילי (0) ולא יורשה לגשת למועד ב'.
 3. במועד ב' יבחנו התלמידים שנעדרו ממבחן על סמך אישור מוצדק, ובעדיפות שניה – אותם תלמידים שקיבלו ציון שלילי במבחן והמורה מאשר להם מבחן נוסף.
 4. באחריות התלמיד לבדוק ולתאם עם המורה את המועד הסופי בו תתקיים כל אחת מהבחינות (במועד ב'). במידה ולתלמיד יותר מבחינה אחת במועד ב' באחריותו לתאם מועד להבחנות עם מורה המקצוע. בחינות אלו יעשו אך ורק בתום יום הלימודים ולא על חשבון שיעורים אחרים.
 5. תלמיד שנתפס מעתיק במבחן, ייפסל מבחנו, ציונו יהיה 0 והוא לא יורשה לגשת למבחן חוזר (מועד ב'). כמו כן יורד ציונו בהתנהגות ותירשם לו הערה בתעודה על העתקה.
 6. תלמיד שימסור טופס בחינה ריק, לא יורשה לגשת למועד ב'.
 7. חובת התלמיד שאושרו לו התאמות לימודיות לתאם את מועדי הבחינות עם מוריו.

תלמיד שאושר לו לגשת למועד ב', התחייב לגשת ולא ניגש, לא יקבל הזדמנות למועד ב' באותו מקצוע ברבעון הבא.

ביקור סדיר

 • איחורים
  • א.1. התלמידים חייבים להגיע אל השיעורים מיד עם הצלצול ולחכות בחדר הכיתה לבואו של המורה כאשר הציוד הלימודי על השולחן.
  • א.2. אין לחכות למורה מחוץ לכיתה.
  • א.3. במקרה שהמורה מאחר להגיע לכיתה במשך 5 דקות אחרי הצלצול, תורן הכיתה חייב לגשת למזכירות השכבה ולקבל הנחיות ממזכירת השכבה.
  • א.4. לתלמידים המאחרים תירשם הערת איחור בתוכנה לניהול אירועי משמעת. מעל 3 איחורים בכל מקצוע לא יהיה התלמיד רשאי לקבל את הבונוס על נוכחות מלאה.                                      (ראה נוהל ביקור סדיר בנושא איחורים).
  • א.5. תלמיד שצבר 5 איחורים לרבעון בסה"כ יורד לו ציון בהתנהגות ותירשם לו הערה בתעודה.             
 • היעדרויות
 1. תלמיד הנעדר מביה"ס, חייב להצטייד באישור בכתב המצדיק את היעדרותו ולמוסרו למחנך הכיתה ביום חזרתו ללימודים.
 2. נעדר תלמיד בשל מחלה מעל 3 ימי היעדרות רצופים חייב להביא אישור מרופא המאשר את חזרתו ללימודים וסיבת היעדרותו.
 3. אין להיעדר משיעורים במהלך יום הלימודים. שחרור משיעור ייעשה רק על סמך אישור בכתב ממחנך, יועצת, רכזת, או בעל תפקיד.
 4. תלמיד אשר לא יבקר באופן סדיר בביה"ס תשקול המועצה הפדגוגית את המשך לימודיו בביה"ס.
 5. נעדר תלמיד יום לפני מבחן או ביום המבחן עצמו ללא אישור מתאים , יקבל ציון שלילי (0), ולא יוכל לגשת למועד ב'.
 6. חל איסור על קנייה ונוכחות בקפיטרייה בזמן שיעור.
 7. ביה"ס, ע"פ חוזר מנכ"ל, אינו מאשר לצאת לחופשה בארץ או בחו"ל על חשבון ימי הלימודים. כל היעדרות כזו תחשב כהיעדרות בלתי מוצדקת על כל המשתמע מכך.
 8. תלמיד המשוחרר משיעור חנ"ג בשל בעיות רפואיות יהיה נוכח בשיעורים ויהיה חייב בעבודה בחנ"ג (ע"פ הנחיות מהמורה לחנ"ג).
 9. תלמיד המסיים רבעון או מחצית עם בעיית ביקור סדיר והערה בתעודה על כך לא יהיה זכאי להערה על הצטיינות לימודית בתעודה ולא לתעודת הצטיינות.

 

נוכחות התלמיד מוסדרת בנוהל ביקור סדיר המצ"ב.

נא לעיין בו בקפידה ולבצע את החלטותיו.

 

תלבושת

 

תלמיד חייב להופיע בתלבושת ביה"ס צנועה ומכובדת.

אין להופיע בבית הספר עם חולצות בטן, חולצות חשופות, גופיות,

מכנסיים קצרים או נמוכים, מכנסיים עם קרעים ומכנסיים שלא בצבע אחיד. נעלי אצבע, כפכפים מכל סוג שהוא היוצרים הופעה בלתי מכובדת.

חובת התלבושת האחידה, חלה על כל תלמידי י' – י"ב במשך כל שנת הלימודים (עד  ה- 20 ביוני), בשעות הלימודים בימי שדה, בתגבורים ובמהלך בחינות המגן ובבחינות הבגרות.

 1. התלמיד ילבש את תלבושת ביה"ס במשך כל זמן שהותו בין כתלי ביה"ס.
 1. בכל בוקר תתקיים תורנות בשער ביה"ס של רכזות השכבה.

        תלמיד שיגיע ללא תלבושת – יושעה למחרת היום מבית הספר. הודעה בכתב ובע"פ תועבר  להוריו מראש. ההשעיה תקפה גם ביום בו יתקיימו מבחנים. 

 1. תלמיד שהגיע עם תלבושת אך מסתובב במהלך יום הלימודים ללא תלבושת דינו כתלמיד שהגיע ללא תלבושת ולכן יושעה מביה"ס ביום שלמחרת. 

 

תלבושת ביה"ס כוללת :

 • בקיץ – חולצת טריקו, שרוול קצר בצבע חלק עם סמל ביה"ס..
 • בחורף- חולצת סווצ'ר עם סמל ביה"ס. (סווצ'ר פתוח מחייב חולצת בי"ס מתחתיו).
 • מכנסיים בצבע אחיד לא מקושקש וללא קרעים.
 • אין להופיע לביה"ס בנעלי אצבע, נעלי בית וכפכפים.
 • חולצת תלבושת שתעבור שינויי אופנה, כגון: קיצור השרוולים ו/או החולצה – תיפסל כחולצת תלבושת.
 • אין להופיע בחצאית מיני, במכנסיים הקצרים מאורך הברך ובמכנסיים עם קרעים.
 • אין להופיע לביה"ס בשיער צבוע בגוונים לא טבעיים.

   הנחיות אלה מתייחסות לבנים ובנות כאחד.

 

חובה על התלמיד/ה להופיע לשיעורי חנ"ג בתלבושת ספורט הכוללת:

 • נעלי ספורט.
 • מכנסי ספורט או אימונית (טרנינג).
 • חולצת טריקו.