1. ציוניו של התלמיד יתבססו לפחות על שני מבחנים כוללים ושני בחני פתע קצרים בכל מחצית, ש"ב ועבודות, וכן יחס למקצוע והשתתפות בשיעור.
  2. תלמיד שנעדר היעדרות בלתי מוצדקת ממבחן, יום או שעות לפני המבחן, לא יורשה לגשת למבחן, יקבל ציון שלילי (0) ולא יורשה לגשת למועד ב'.
  3. במועד ב' יבחנו התלמידים שנעדרו ממבחן על סמך אישור מוצדק, ובעדיפות שניה – אותם תלמידים שקיבלו ציון שלילי במבחן והמורה מאשר להם מבחן נוסף.
  4. באחריות התלמיד לבדוק ולתאם עם המורה את המועד הסופי בו תתקיים כל אחת מהבחינות (במועד ב'). במידה ולתלמיד יותר מבחינה אחת במועד ב' באחריותו לתאם מועד להבחנות עם מורה המקצוע. בחינות אלו יעשו אך ורק בתום יום הלימודים ולא על חשבון שיעורים אחרים.
  5. תלמיד שנתפס מעתיק במבחן, ייפסל מבחנו, ציונו יהיה 0 והוא לא יורשה לגשת למבחן חוזר (מועד ב'). כמו כן יורד ציונו בהתנהגות ותירשם לו הערה בתעודה על העתקה.
  6. תלמיד שימסור טופס בחינה ריק, לא יורשה לגשת למועד ב'.
  7. חובת התלמיד שאושרו לו התאמות לימודיות לתאם את מועדי הבחינות עם מוריו.

תלמיד שאושר לו לגשת למועד ב', התחייב לגשת ולא ניגש, לא יקבל הזדמנות למועד ב' באותו מקצוע ברבעון הבא.

הגדרות כלליות כניסה למערכת