זכותך הבסיסית היא לרכוש השכלה ולהתחנך בבית ספרנו ומכך נגזרות זכויות נוספות:

 • המורה ימסור לתלמידיו בתחילת שנת הלימודים כיצד יורכב ציון המקצוע. כנ"ל לגבי ציון המגן.
 • ציוני המגן יפורסמו לפני בחינת הבגרות.
 • התלמיד ייגש לבחינות הבגרות במועדן.
 • המורה יחזיר את המבחן לא יאוחר משבועיים ממועד קיומו, בחנים- יוחזרו תוך שבוע.
 • תלמידים הזכאים להתאמות במבחנים באחריותם להזכיר ולתאם עם המורה את ביצוע ההתאמות המגיעות להם, לפני מועד הבחינה.
 • עולים חדשים (עפ"י הגדרות משרד החינוך), שאינם נבחנים בשאלון מיוחד לעולים, זכאים לתוספת נקודות בכל מבחן בכל המקצועות רבי המלל בלבד (כולל לשון) בהתאם למועד הגעתם לארץ. ג' תוספת 10 נק' לציון המגן, (תלמיד שהחל ללמוד בכיתות א'- תלמיד שהחל ללמוד מכיתה ד' ואילך תוספת 15 נק' לציון המגן)
 • תלמיד זכאי לפנות בערעור על ציון המבחן או על ציון המגן בפני המורה, ולאחר מכן בפני מרכז המקצוע (באמצעות המחנך, היועצת ומרכז השכבה).
 • תלמיד שנכשל בבחינה רשאי לבקש מבחן חוזר, הדבר נתון לשיקול דעתו של המורה.
 • תלמיד ומשפחתו רשאים לערער על החלטה בעניינו עפ"י הסדר הבא: מחנך הכיתה, יועצת, רכזת השכבה, סגנית מנהל, מנהל החט"ע ומנכ"לית ביה"ס. על התלמיד ומשפחתו לדעת כי הערעור עשוי לשנות את ההחלטה גם לרעה.
 • רשאי תלמיד הנעדר מסיבות מיוחדות שלא מופיעות בנוהל הביקור הסדיר – לפנות בכתב ולצרף אישורים ותעודות  לוועדת ערעורים שתדון בבקשתו להכיר בהיעדרות כהיעדרות מוצדקת שאין להכלילה במניין ה- 15% היעדרויות. ועדת הערעורים תתכנס פעם בכל רבעון, לדיון בערעורי התלמידים. הועדה תהיה מורכבת ממחנך הכיתה, רכזות השכבה , יועצות השכבה  והסגנית המלווה. על התלמיד ומשפחתו לדעת כי הערעור עשוי לשנות את ההחלטה גם לרעה. 
 • הצוות הייעוצי הכולל פסיכולוג, עובדת סוציאלית ו- 2 יועצות לכל שכבה, עומד לרשות התלמידים וישתדל לסייע בכל עניין ובכל זמן.
 • לרשות התלמידים קפיטריה בזמני ההפסקות.
 • המורה ישתדל לא להמשיך את השיעור לאחר הצלצול אלא במקרים מיוחדים.
 • רשאי תלמיד לפנות לכל בעל תפקיד בבית הספר בכל בעיה שבה נתקל.
 • ביה"ס מעמיד לטובת התלמידים ספרייה מתקדמת.
 • רשאי התלמיד לקבל הסבר מפורט ממוריו על אופן חישוב ציונו ברבעון, במחצית ובסוף השנה וכן את ציון המגן.
 • זכותו של התלמיד להיות פעיל ותורם בקהילת ביה"ס.

הגדרות כלליות כניסה למערכת