• א.1. על התלמיד להתנהג כיאות במהלך יום הלימודים, בשיעורים ובכל פעילות חברתית אשר מתקיימת בין כתלי ביה"ס ומחוצה לו.
 • א.2. אין להפריע בשיעורים, אין לאחר ואין להופיע ללא תלבושת אחידה.
 • א.3. חל איסור להסתובב במהלך שיעור בביה"ס. תלמיד שיימצא מסתובב יטופל משמעתית.
 • א.4. השיעור יחל רק לאחר שהכיתה מסודרת ונקייה.
 • א.5. כל הוראה של מורה או עובד ביה"ס מחייבת את התלמיד, גם אם הינך חולק עליה. התלמיד רשאי לערער לאחר מילוי ההוראה בפני מחנך או רכזת השכבה.
 • א.6. הכניסה לחדר המורים אסורה.
 • א.7. השהייה בחדר מורים מותרת לתלמיד אך ורק אם הוזמן ע"י המורה.
 • א.8. אין לפתוח דלתות של כיתות בזמן שיעור אלא אם נשלח התלמיד להודיע הודעה באישור מטעם ביה"ס. אין להיכנס לכיתה בה אינך לומד.
 • א.9. חל איסור מוחלט להשתמש במכשיר הטלפון הנייד בזמן שיעור ובזמן בחינה.

ב.9.א'    אסורים עפ"י חוק  הקלטה או צילום במכשיר הטלפון הנייד ובכלל, והעובר על חוק זה ייענש, תישקל הרחקתו וכן יועבר הדיווח למשטרה.

ב.9.ב'    אין להשתמש בטלפון הנייד כמחשבון, כשעון או כספר לימוד או לכל שימוש אחר במהלך השיעור.

ב.9.ג'    על הטלפון להימצא כשהוא כבוי בתיק התלמיד במהלך כל השיעורים, במבחנים ובפעילויות ביה"ס.

 • א.10. תלמיד שיעבור על אחד מהסעיפים המפורטים לעיל:

א. הפלאפון שלו יוחרם ויוחזר אך ורק להוריו.

ב. במקרים חריגים תתקיים מועצה פדגוגית שתשקול את המשך לימודיו של התלמיד.

גתלמיד שימצא ברשותו טלפון במהלך המבחן, בחינתו תיפסל ותשלל ממנו הזכות למועד ב'.

 • א.11. חל איסור לאכול בזמן השיעור, מותר לשתות אך ורק מים, מומלץ להצטייד באוכל ובבקבוק מים למהלך יום הלימודים.
 • א.12. להלן תופעות משמעתיות חמורות ביותר שאסורות לחלוטין בביה"ס ובכל פעילות מטעמו מחוץ לבית הספר וגוררות טיפול הנהלה עד כדי הוצאה מביה"ס:
 • אלימות פיזית בין התלמיד לחברו.
 • אלימות או איום בפגיעה כלפי מורה ורכושו או עובד ורכושו.
 • הבאת סכין, מצית, גפרורים, אולר, נפץ, חזיז, או כל כלי משחית אחר.
 • הבערת אש או ניסיון להבעיר אש.
 • הבאת משקאות חריפים או שתייתם (האיסור כולל הבאה או שתייה של משקאות אנרגיה) .
 • משחקי הימורים במסגרת ביה"ס (ובכלל).
 • חבלה ברכוש ביה"ס- התלמיד יחוייב בתשלום הנזק אם החבלה נעשתה במזיד או בשוגג. ובכלל זה, כל קשקוש על שולחנות, דלתות, קירות ו/או כסאות, התלמיד יידרש לשלם בעבור עלות הציוד המלא שהושחת.
 • עישון. (כולל האיסור על סיגריות אלקטרוניות).
 • שימוש בטלפון נייד במהלך שיעור ו/או בפעילות בית ספרית.
 • חל איסור על גילויי ביטויי אלימות באינטרנט כגון קללות, הצקות, איומים, חרם, השפלות, הפצת תמונות, הצטרפות או פתיחת קבוצה נגד תלמיד או מורה.
 • א.13. ההשתתפות בטיולים ובאירועים מותנית בהתנהגות נאותה במהלך שנת הלימודים ובהמלצת צוות השכבה. 

א.14 תלמיד שיש לו פטור מחנ"ג בשל בעיות רפואיות לא ישתתף בטיולים ומסעות בית ספריים

בשנה שבה ניתן הפטור גם אם הביא התלמיד אישור רפואי המבטל את הפטור לקראת היציאה למסע.

א.15.  העישון אסור על פי חוק במקומות ציבוריים לרבות בית הספר. תלמיד שיימצא מעשן צפוי לקנס כספי וכן להשעייה מביה"ס ולהורדת ציון בהתנהגות.

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות