הנהלת ביה"ס

 

 

 

 הנהלת בית הספר החטיבה העליונה

 

מנכ"לית ביה"ס ברוריה הספל
מנהל החטיבה העליונה ארז מזרחי
סגנית מנהל חט"עאורלי בן הרוש
סגנית מנהל חט"ע, מרכזת שכבת י'אושרית רון
סגנית מנהל חט"עאינה זליקוביץ
מנהל אדמניסטרטיבי משה מלכה
מרכזת פדגוגיתאורנה הופמן
מרכזת שכבת י"אאידית גופמן
מרכזת שכבת י"אמרינה קרצ'מר
מרכזת שכבת י"במיכל בר לב
מרכזת שכבת י"בגלי דנא
מרכזת שכבת י'רויטל בר שלום
מרכזת מערכתלילך רחמים