• איחורים
  • א.1. התלמידים חייבים להגיע אל השיעורים מיד עם הצלצול ולחכות בחדר הכיתה לבואו של המורה כאשר הציוד הלימודי על השולחן.
  • א.2. אין לחכות למורה מחוץ לכיתה.
  • א.3. במקרה שהמורה מאחר להגיע לכיתה במשך 5 דקות אחרי הצלצול, תורן הכיתה חייב לגשת למזכירות השכבה ולקבל הנחיות ממזכירת השכבה.
  • א.4. לתלמידים המאחרים תירשם הערת איחור בתוכנה לניהול אירועי משמעת. מעל 3 איחורים בכל מקצוע לא יהיה התלמיד רשאי לקבל את הבונוס על נוכחות מלאה.                                      (ראה נוהל ביקור סדיר בנושא איחורים).
  • א.5. תלמיד שצבר 5 איחורים לרבעון בסה"כ יורד לו ציון בהתנהגות ותירשם לו הערה בתעודה.             
 • היעדרויות
 1. תלמיד הנעדר מביה"ס, חייב להצטייד באישור בכתב המצדיק את היעדרותו ולמוסרו למחנך הכיתה ביום חזרתו ללימודים.
 2. נעדר תלמיד בשל מחלה מעל 3 ימי היעדרות רצופים חייב להביא אישור מרופא המאשר את חזרתו ללימודים וסיבת היעדרותו.
 3. אין להיעדר משיעורים במהלך יום הלימודים. שחרור משיעור ייעשה רק על סמך אישור בכתב ממחנך, יועצת, רכזת, או בעל תפקיד.
 4. תלמיד אשר לא יבקר באופן סדיר בביה"ס תשקול המועצה הפדגוגית את המשך לימודיו בביה"ס.
 5. נעדר תלמיד יום לפני מבחן או ביום המבחן עצמו ללא אישור מתאים , יקבל ציון שלילי (0), ולא יוכל לגשת למועד ב'.
 6. חל איסור על קנייה ונוכחות בקפיטרייה בזמן שיעור.
 7. ביה"ס, ע"פ חוזר מנכ"ל, אינו מאשר לצאת לחופשה בארץ או בחו"ל על חשבון ימי הלימודים. כל היעדרות כזו תחשב כהיעדרות בלתי מוצדקת על כל המשתמע מכך.
 8. תלמיד המשוחרר משיעור חנ"ג בשל בעיות רפואיות יהיה נוכח בשיעורים ויהיה חייב בעבודה בחנ"ג (ע"פ הנחיות מהמורה לחנ"ג).
 9. תלמיד המסיים רבעון או מחצית עם בעיית ביקור סדיר והערה בתעודה על כך לא יהיה זכאי להערה על הצטיינות לימודית בתעודה ולא לתעודת הצטיינות.

 

נוכחות התלמיד מוסדרת בנוהל ביקור סדיר המצ"ב.

נא לעיין בו בקפידה ולבצע את החלטותיו.

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת