1. הנך מתבקש לדווח למחנך או לחבר הנהלה כלשהו על כל מפגע בטיחותי בשטח ביה"ס.
  2. במקרה של הימצאות חפץ חשוד – עליך להודיע על כך בדחיפות למורה או בעל תפקיד ולהתפנות מהמקום.
  3. בעת תרגיל או אירוע בטחוני הנך חייב להתנהג ע"פ הנחיות בטחון שיינתנו ע"י סגל ביה"ס (חברי הנהלה, רכז ביטחון, סדרנים וכו').
  4. בכל חדר לימוד בביה"ס ישנה מפה לפינוי התלמידים בזמן חירום. היה עירני והתפנה בשעת חירום עפ"י מפה זו.
  1. אסור לצאת משטח ביה"ס במהלך יום הלימודים ובהפסקות. תלמיד שייצא לא יורשה להיכנס חזרה, והעניין יטופל משמעתית.
  2. תלמיד שיצא משער ביה"ס ללא אישור יישא באחריות אישית לכל נזק או בעיה שתיגרם לו.
  3. מומלץ לא להביא לביה"ס דברים יקרי ערך. וכן מומלץ כי ציודך האישי יימצא ברשותך בכל מהלך יום הלימודים.

         הציוד האישי הינו באחריותך הבלעדית !

  1. ביה"ס אינו אחראי על ציודו האישי של התלמיד.

אין לעזוב את שטח ביה"ס במהלך יום הלימודים!

לא תותר יציאת תלמידים ללא אישור בכתב ממחנך הכיתה או מרכזת השכבה לפני השעה 12:15!

הגדרות כלליות כניסה למערכת