Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

זכויות התלמיד

זכותך הבסיסית היא לרכוש השכלה ולהתחנך בבית ספרנו ומכך נגזרות זכויות נוספות: המורה ימסור לתלמידיו בתחילת שנת הלימודים כיצד יורכב ציון המקצוע. כנ"ל לגבי ציון המגן. ציוני המגן יפורסמו לפני בחינת הבגרות. התלמיד ייגש לבחינות הבגרות במועדן. המורה יחזיר את המבחן לא יאוחר משבועיים ממועד קיומו, בחנים- יוחזרו תוך שבוע. תלמידים הזכאים להתאמות במבחנים באחריותם […]

ספרייה

  השימוש בספרייה מותר על פי תקנון התנהגות של ביה"ס ותקנון הספרייה המחייב. המחשבים בספרייה נועדו לצורכי לימוד בלבד, אין להשתמש בהם לשימוש אחר. יש להישמע להוראות הספרנית, צוות הספרייה וכן כל בעל תפקיד אחר. חל איסור להימצא בספריה בזמן שיעור.   תלמיד שלא יפעל על פי נוהל זה – תישלל זכותו להיעזר בשירותי הספרייה!

בטיחות וביטחון

  הנך מתבקש לדווח למחנך או לחבר הנהלה כלשהו על כל מפגע בטיחותי בשטח ביה"ס. במקרה של הימצאות חפץ חשוד – עליך להודיע על כך בדחיפות למורה או בעל תפקיד ולהתפנות מהמקום. בעת תרגיל או אירוע בטחוני הנך חייב להתנהג ע"פ הנחיות בטחון שיינתנו ע"י סגל ביה"ס (חברי הנהלה, רכז ביטחון, סדרנים וכו'). בכל חדר […]

מבחנים

  ציוניו של התלמיד יתבססו לפחות על שני מבחנים כוללים ושני בחני פתע קצרים בכל מחצית, ש"ב ועבודות, וכן יחס למקצוע והשתתפות בשיעור. תלמיד שנעדר היעדרות בלתי מוצדקת ממבחן, יום או שעות לפני המבחן, לא יורשה לגשת למבחן, יקבל ציון שלילי (0) ולא יורשה לגשת למועד ב'. במועד ב' יבחנו התלמידים שנעדרו ממבחן על סמך […]

ביקור סדיר

איחורים א.1. התלמידים חייבים להגיע אל השיעורים מיד עם הצלצול ולחכות בחדר הכיתה לבואו של המורה כאשר הציוד הלימודי על השולחן. א.2. אין לחכות למורה מחוץ לכיתה. א.3. במקרה שהמורה מאחר להגיע לכיתה במשך 5 דקות אחרי הצלצול, תורן הכיתה חייב לגשת למזכירות השכבה ולקבל הנחיות ממזכירת השכבה. א.4. לתלמידים המאחרים תירשם הערת איחור בתוכנה […]

תלבושת

  תלמיד חייב להופיע בתלבושת ביה"ס צנועה ומכובדת. אין להופיע בבית הספר עם חולצות בטן, חולצות חשופות, גופיות, מכנסיים קצרים או נמוכים, מכנסיים עם קרעים ומכנסיים שלא בצבע אחיד. נעלי אצבע, כפכפים מכל סוג שהוא היוצרים הופעה בלתי מכובדת. חובת התלבושת האחידה, חלה על כל תלמידי י' – י"ב במשך כל שנת הלימודים (עד  ה- […]

התנהגות

  א.1. על התלמיד להתנהג כיאות במהלך יום הלימודים, בשיעורים ובכל פעילות חברתית אשר מתקיימת בין כתלי ביה"ס ומחוצה לו. א.2. אין להפריע בשיעורים, אין לאחר ואין להופיע ללא תלבושת אחידה. א.3. חל איסור להסתובב במהלך שיעור בביה"ס. תלמיד שיימצא מסתובב יטופל משמעתית. א.4. השיעור יחל רק לאחר שהכיתה מסודרת ונקייה. א.5. כל הוראה של […]

לימודים

א.1. על התלמיד לשקוד על לימודיו במהלך כל שנות לימודיו בחטיבה העליונה, למצות את כישוריו ויכולותיו ולסיים לימודיו התיכוניים עם זכאות לתעודת בגרות איכותית. א.2. תלמיד חייב להביא את כל הציוד הלימודי הנדרש מידי שיעור בשיעור. א.3. המורה יפסול כל מבחן או בוחן של תלמיד אשר נתפס בהעתקה, ציונו של התלמיד יהיה אפס ויורד לו […]

תלמיד/ה יקר/ה

  בית הספר רואה את מטרתו העיקרית בתרומתו לעיצוב התלמיד כאדם וכאזרח בעל השקפת עולם ערכית במשפחתו, בקהילתו ובמדינת ישראל. בית הספר מאמין, כי מטרה זו נעשית באופן הטוב ביותר ע"י מתן חינוך והשכלה, תוך ביצוע פעילויות לימודיות, חברתיות ותרבותיות. להשגת מטרה זו חשוב לקבוע נורמות התנהגות שיביאו ליצירת אקלים של שיתוף פעולה, הגברת אחריות […]