תלמיד/ה יקר/ה,

בית הספר רואה את מטרתו העיקרית בתרומתו לעיצוב התלמיד כאדם וכאזרח בעל השקפת עולם ערכית במשפחתו, בקהילתו ובמדינת ישראל.

 בית הספר מאמין, כי מטרה זו נעשית באופן הטוב ביותר ע"י מתן חינוך והשכלה, תוך ביצוע פעילויות לימודיות, חברתיות ותרבותיות.

 להשגת מטרה זו חשוב לקבוע נורמות התנהגות שיביאו ליצירת אקלים של שיתוף פעולה, הגברת אחריות הפרט לרשות הכלל, פיתוח יחס של כבוד הדדי, סבלנות וסובלנות בין כל באי בית הספר.

 תקנון זה המוגש לך עם תחילת שנת הלימודים, מהווה בסיס לאורח חיים נאות בבית הספר והוא כולל לצד הזכויות את חובותיך כתלמיד/ה.

 אנו מצפים שאת/ה התלמיד/ה תנהג/י בהתאם לתקנון זה ומאחלים לך

 שנת לימודים פורייה ומוצלחת!

בברכה,

הנהלת בית הספר

  וצוות המורים

                                          

  חובת התלמיד

 • לימודים

  • א.1. על התלמיד לשקוד במהלך כל שנות לימודיו בחטיבה העליונה, למצות את כישוריו ויכולתיו ולסיים לימודיו התיכוניים עם זכאות לתעודת בגרות איכותית.על לימודיו

  • א.2. תלמיד חייב להביא את כל הציוד הלימודי הנדרש מידי שיעור בשיעור.

  • א.3. המורה יפסול כל מבחן או בוחן של תלמיד אשר נתפס בהעתקה, ציונו של התלמיד יהיה אפס ויורד לו ציון בהתנהגות. כמו כן, תירשם לו הערה על העתקה בתעודת הרבעון/המחצית.

  • א.4. תלמיד שנתפס מעתיק לא יהיה רשאי לגשת לבחינה חוזרת, כולל מועד ב'.

  • א.5. תלמיד זכאי להערכה על הצטיינות בלימודים בתנאים הבאים:

 1. ממוצע ציוניו בתעודה מעל 85.

 2. ללא שליליים כלל. (כולל ציונים בשקידה והתנהגות).

 3. לומד את מלוא תוכנית הלימודים של כיתתו במסלול לימודיו.

 4. ללא בעיות ביקור סדיר (איחורים וחיסורים).

 5. ציונו בהתנהגות לא הורד בשל העתקה ו/או לא נרשמה לו כל הערה על העתקה.

 • א.6. תלמיד המסיים מבחן לפני תום השיעור ישאר בכיתה עד לצלצול וינצל את הזמן להכנת שיעורי בית, קריאה וכו'.

 • א.7. תלמיד שאינו מתפקד מבחינה לימודית ומקבל ציונים בלתי מספיקים יישאר כיתה או לא ימשיך לימודיו בביה"ס.

 • א.8. תלמיד בכיתת מצטיינים חייב ללמוד בתוכנית מלאה של כיתתו וכן ברמה מוגברת מתמטיקה ואנגלית.

 1. עליית כיתה של תלמיד בכיתת מצטיינים מותנית בממוצע תעודה של 85 לפחות במעבר

מ- י' ל- י"א ו- 80 לפחות במעבר מ- י"א ל- י"ב, וללא שליליים.

תלמיד שלא הגיע לממוצע זה יעבור ללמוד במסלול אחר.

(קריטריונים נוספים להשארות במסלול מצטיינים

יועברו לתלמידים והוריהם בפתיחת שנת הלימודים).

 • התנהגות

  • ב.1. על התלמיד להתנהג כיאות במהלך יום הלימודים, בשיעורים ובכל פעילות חברתית ולימודית אשר מתקיימת בין כתלי ביה"ס ומחוצה לו.

  • ב.2. אין להפריע בשיעורים, אין לאחר ואין להופיע ללא תלבושת אחידה.

  • ב.3. חל איסור להסתובב בביה"ס במהלך שיעור. תלמיד שיימצא מסתובב יטופל משמעתית.

  • ב.4. השיעור יחל רק לאחר שהכיתה מסודרת ונקייה.

  • ב.5. כל הוראה של מורה או עובד ביה"ס מחייבת את התלמיד, גם אם הינך חולק עליה. התלמיד רשאי לערער לאחר מילוי ההוראה בפני מחנך או רכזת השכבה.

  • ב.6. הכניסה לחדר המורים אסורה.

  • ב.7. השהייה בחדר מורים מותרת לתלמיד אך ורק אם הוזמן ע"י המורה.

  • ב.8. אין לפתוח דלתות של כיתות בזמן שיעור אלא אם נשלח התלמיד להודיע הודעה באישור מטעם ביה"ס. אין להיכנס לכיתה בה אינך לומד.

  • ב.9. חל איסור מוחלט להשתמש במכשיר הטלפון הנייד בזמן שיעור ובזמן בחינה.

ב.9.א'   אסורים עפ"י חוק  הקלטה או צילום במכשיר הטלפון הנייד ובכלל, והעובר על

חוק זה ייענש, תישקל הרחקתו וכן יועבר הדיווח למשטרה.

ב.9.ב'    אין להשתמש בטלפון הנייד כמחשבון, כשעון או כספר לימוד או לכל שימוש

אחר במהלך השיעור.

ב.9.ג'    על הטלפון להימצא כשהוא כבוי/מושתק בתיק התלמיד במהלך כל השיעורים, במבחנים

ובפעילויות ביה"ס.

 • ב.10. תלמיד שיעבור על אחד מהסעיפים המפורטים לעיל:

א. הפלאפון שלו יוחרם ויוחזר אך ורק להוריו.

ב. במקרים חריגים תתקיים מועצה פדגוגית שתשקול את המשך לימודיו של התלמיד.

ג. תלמיד שימצא ברשותו טלפון במהלך המבחן, בחינתו תיפסל ותשלל ממנו הזכות למועד ב'.

 • ב.11. חל איסור לאכול בזמן השיעור, מותר לשתות אך ורק מים, מומלץ להצטייד באוכל ובבקבוק מים למהלך יום הלימודים.

 • ב.12. להלן תופעות משמעתיות חמורות ביותר שאסורות לחלוטין בביה"ס ובכל פעילות מטעמו מחוץ לבית הספר וגוררות טיפול הנהלה עד כדי הוצאה מביה"ס:

 • אלימות פיזית בין התלמיד לחברו.

 • אלימות או איום בפגיעה כלפי מורה ורכושו או עובד ורכושו.

 • הבאת סכין, מצית, גפרורים, אולר, נפץ, חזיז, או כל כלי משחית אחר.

 • הבערת אש או ניסיון להבעיר אש.

 • הבאת משקאות חריפים או שתייתם (האיסור כולל הבאה או שתייה של משקאות אנרגיה) .

 • משחקי הימורים במסגרת ביה"ס (ובכלל זה קלפים).

 • חבלה ברכוש ביה"ס- התלמיד יחוייב בתשלום הנזק אם החבלה נעשתה במזיד או בשוגג. ובכלל זה, כל קשקוש על שולחנות, דלתות, קירות ו/או כסאות, התלמיד יידרש לשלם בעבור עלות הציוד המלא שהושחת.

–     העישון אסור על פי חוק במקומות ציבוריים לרבות בית הספר. תלמיד שיימצא מעשן צפוי לקנס

כספי וכן להשעייה מביה"ס ולהורדת ציון בהתנהגות. איסור עישון כולל איסור על עישון סיגריות

אלקטרוניות.

 • שימוש בטלפון נייד במהלך שיעור ו/או בפעילות בית ספרית.

 • חל איסור על גילויי ביטויי אלימות באינטרנט כגון קללות, הצקות, איומים, חרם, השפלות, הפצת תמונות, הצטרפות או פתיחת קבוצה נגד תלמיד או מורה.

 • ב.13. ההשתתפות בטיולים ובאירועים מותנית בהתנהגות נאותה במהלך שנת הלימודים ובהמלצת צוות

שכבה.  

ב.14 תלמיד שיש לו פטור מחנ"ג בשל בעיות רפואיות לא ישתתף בטיולים ומסעות בית ספריים

בשנה שבה ניתן הפטור גם אם הביא התלמיד אישור רפואי המבטל את הפטור לקראת

היציאה למסע.

     

 • תלבושת

תלמיד חייב להופיע בתלבושת ביה"ס צנועה ומכובדת.

אין להופיע בבית הספר עם חולצות בטן, חולצות חשופות, גופיות,

מכנסיים קצרים או נמוכים, מכנסיים עם קרעים ומכנסיים שלא בצבע אחיד. נעלי אצבע, כפכפים מכל סוג         שהוא היוצרים הופעה בלתי מכובדת.

חובת התלבושת האחידה, חלה על כל תלמידי י' – י"ב במשך כל שנת הלימודים (עד  ה- 20 ביוני), בשעות הלימודים בימי שדה, בתגבורים ובמהלך בחינות המגן ובבחינות הבגרות.

 1. התלמיד ילבש את תלבושת ביה"ס במשך כל זמן שהותו בין כתלי ביה"ס.

 1. בכל בוקר תתקיים תורנות בשער ביה"ס של רכזות השכבה. על התלמיד להזדהות בשם מלא וכיתה במידה שידרש לכך.

תלמיד שיגיע ללא תלבושת לא יורשה להיכנס לשטח בית הספר ויטופל משמעתית.

 1. תלמיד שהגיע עם תלבושת אך מסתובב במהלך יום הלימודים ללא תלבושת דינו

כתלמיד שהגיע ללא תלבושת ולכן יטופל משמעתית.

תלבושת ביה"ס כוללת :

 • בקיץ – חולצת טריקו, שרוול קצר בצבע חלק עם סמל ביה"ס..

 • בחורף- חולצת סווצ'ר עם סמל ביה"ס. (החלק העליון חייב להיות עם סמל ביה"ס).

 • מכנסיים בצבע אחיד לא מקושקש וללא קרעים.

 • אין להופיע לביה"ס בנעלי אצבע, נעלי בית וכפכפים.

 • חולצת תלבושת שתעבור שינויי אופנה, כגון: קיצור השרוולים ו/או החולצה – תיפסל כחולצת תלבושת.

 • אין להופיע בחצאית מיני, במכנסיים הקצרים מאורך הברך ובמכנסיים עם קרעים.

 • אין להופיע לביה"ס בשיער צבוע בגוונים לא טיבעיים.

   הנחיות אלה מתייחסות לבנים ובנות כאחד.

 

חובה על התלמיד/ה להופיע לשיעורי חנ"ג בתלבושת ספורט הכוללת:

 • נעלי ספורט.

 • מכנסי ספורט או אימונית (טרנינג).

 • חולצת טריקו.

                                       

                        תלמיד/ה יקר/ה,  

                        הופעה מכובדת – מכבדת אותך!

 • איחורים

  • ד.1. התלמידים חייבים להגיע אל השיעורים מיד עם הצלצול ולחכות בחדר הכיתה לבואו של המורה כאשר הציוד הלימודי על השולחן.

  • ד.2. אין לחכות למורה מחוץ לכיתה.

  • ד.3. במקרה שהמורה מאחר להגיע לכיתה במשך 5 דקות אחרי הצלצול, תורן הכיתה חייב לגשת למזכירות השכבה ולקבל הנחיות ממזכירת השכבה.

  • ד.4. לתלמידים המאחרים תרשם הערת איחור בתוכנה לניהול אירועי משמעת. מעל 3 איחורים בכל מקצוע לא יהיה התלמיד רשאי לקבל את הבונוס על נוכחות מלאה (ראה נוהל ביקור סדיר בנושא איחורים).

  • ד.5. תלמיד שצבר 5 איחורים לרבעון בסה"כ יורד לו ציון בהתנהגות ותירשם לו הערה בתעודה.

                        

 • היעדרויות

 1. תלמיד הנעדר מביה"ס, חייב להודיע על כך למחנך הכיתה, להצטייד באישור בכתב המצדיק את היעדרותו ולמוסרו למחנך הכיתה ביום חזרתו ללימודים.

 2. נעדר תלמיד בשל מחלה מעל 3 ימי העדרות רצופים חייב להביא אישור מרופא המאשר את חזרתו ללימודים וסיבת היעדרותו.

 3. אין להיעדר משיעורים במהלך יום הלימודים. שחרור משיעור ייעשה רק על סמך אישור בכתב ממחנך, יועצת, רכזת, או בעל תפקיד.

שחרור מסיבות אישיות יתאפשר רק על סמך אישור כתוב המנמק את סיבת ההעדרות מההורים.

 1. תלמיד אשר לא יבקר באופן סדיר בביה"ס תשקול המועצה הפדגוגית את המשך לימודיו בביה"ס.

 2. נעדר תלמיד יום לפני מבחן או ביום המבחן עצמו ללא אישור מתאים , יקבל ציון שלילי (0), ולא יוכל לגשת למועד ב'.

 3. חל איסור על קנייה ונוכחות בקפיטריה בזמן שיעור.

 1. ביה"ס, ע"פ חוזר מנכ"ל, אינו מאשר לצאת לחופשה בארץ או בחו"ל על חשבון ימי הלימודים.

כל היעדרות כזו תחשב כהיעדרות בלתי מוצדקת על כל המשתמע מכך, תטופל ע"פ נוהל ביקור סדיר

ולא תינתן האפשרות לגשת למועד ב'.

 1. תלמיד המשוחרר משיעור חנ"ג בשל בעיות רפואיות יהיה נוכח בשיעורים ויהיה חייב בעבודה בחנ"ג (ע"פ הנחיות מהמורה לחנ"ג).

 2. תלמיד המסיים רבעון או מחצית עם בעיית ביקור סדיר והערה בתעודה על כך לא יהיה זכאי להערה על הצטיינות לימודית בתעודה ולא לתעודת הצטיינות.

נוכחות התלמיד מוסדרת בנוהל ביקור סדיר המצ"ב.

נא לעיין בו בקפידה ולבצע את החלטותיו.

 • מבחנים

 1. ציוניו של התלמיד יתבססו לפחות על שני מבחנים כוללים ושני בחני פתע קצרים בכל מחצית, ש"ב ועבודות, וכן יחס למקצוע והשתתפות בשיעור.

 2. תלמיד שנעדר היעדרות בלתי מוצדקת ממבחן, יום או שעות לפני המבחן, לא יורשה לגשת למבחן, יקבל ציון שלילי (0) ולא יורשה לגשת למועד ב'.

 3. במועד ב' יבחנו התלמידים שנעדרו ממבחן על סמך אישור מוצדק, ובעדיפות שניה – אותם תלמידים שקיבלו ציון שלילי במבחן והמורה מאשר להם מבחן נוסף.

 4. באחריות התלמיד לבדוק ולתאם עם המורה את המועד הסופי בו תתקיים כל אחת מהבחינות (במועד ב'). במידה ולתלמיד יותר מבחינה אחת במועד ב' באחריותו לתאם מועד להבחנות עם מורה המקצוע. בחינות אלו יעשו אך ורק בתום יום הלימודים ולא על חשבון שיעורים אחרים.

 5. תלמיד שנתפס מעתיק במבחן, ייפסל מבחנו, ציונו יהיה 0 והוא לא יורשה לגשת למבחן חוזר

(מועד ב'). כמו כן יורד ציונו בהתנהגות ותירשם לו הערה בתעודה על העתקה.

 1. תלמיד שימסור טופס בחינה ריק, לא יורשה לגשת למועד ב'.

 2. חובת התלמיד שאושרו לו התאמות לימודיות לתאם את מועדי הבחינות עם מוריו.

 3. תלמיד שאושר לו לגשת למועד ב', התחייב לגשת ולא ניגש, לא יקבל הזדמנות למועד ב' באותו מקצוע ברבעון הבא.

 • בטיחות ובטחון

 1. הנך מתבקש לדווח למחנך או לחבר הנהלה כלשהוא על כל מפגע בטיחותי בשטח ביה"ס.

 2. במקרה של הימצאות חפץ חשוד – עליך להודיע על כך בדחיפות למורה או בעל תפקיד מיידית ולהתפנות מהמקום.

 3. בעת תרגיל או אירוע בטחוני הנך חייב להתנהג ע"פ הנחיות בטחון שיינתנו ע"י סגל ביה"ס (חברי הנהלה, רכז ביטחון, סדרנים וכו').

 4. בכל חדר לימוד בביה"ס ישנה מפה לפינוי התלמידים בזמן חירום.

היה עירני והתפנה בשעת חירום עפ"י מפה זו.

 1. אסור לצאת משטח ביה"ס במהלך יום הלימודים ובהפסקות. תלמיד שייצא לא יורשה להיכנס חזרה, והעניין יטופל משמעתית.

 2. תלמיד שיצא משער ביה"ס ללא אישור ישא באחריות אישית לכל נזק או בעיה שתגרם לו.

 3. מומלץ לא להביא לביה"ס חפצים יקרי ערך. וכן מומלץ כי ציודך האישי יימצא ברשותך

בכל מהלך יום הלימודים.

הציוד האישי הינו באחריותך הבלעדית !

 1. ביה"ס אינו אחראי על ציודו האישי של התלמיד.

אין לעזוב את שטח ביה"ס במהלך יום הלימודים!

לא תותר יציאת תלמידים ללא אישור בכתב ממחנך הכיתה או ממרכז השכבה

לפני השעה 12:15

 

 

 • ספרייה

  1. השימוש בספרייה מותר על פי תקנון התנהגות של ביה"ס ותקנון הספרייה המחייב.

  2. המחשבים בספרייה נועדו לצורכי לימוד בלבד, אין להשתמש בהם לשימוש אחר.

  3. יש להישמע להוראות הספרנית, צוות הספרייה וכן כל בעל תפקיד אחר.

  4. חל איסור להימצא בספריה בזמן שיעור.

תלמיד שלא יפעל על פי נוהל זה –

תישלל זכותו להיעזר בשירותי הספרייה

                                  

זכויות התלמיד

 

זכותך הבסיסית היא לרכוש השכלה ולהתחנך בבית ספרנו ומכך נגזרות זכויות נוספות:

 • המורה ימסור לתלמידיו בתחילת שנת הלימודים כיצד יורכב ציון המקצוע. כנ"ל לגבי ציון המגן.

 • ציוני המגן יפורסמו לפני בחינת הבגרות.

 • התלמיד ייגש לבחינות הבגרות במועדן.

 • המורה יחזיר את המבחן הכולל הערות לא יאוחר משבועיים ממועד קיומו, בחנים- יוחזרו תוך שבוע.

 • תלמידים הזכאים להתאמות במבחנים באחריותם להזכיר ולתאם עם המורה את ביצוע ההתאמות המגיעות להם, לפני מועד הבחינה.

 • עולים חדשים (עפ"י הגדרות משרד החינוך), שאינם נבחנים בשאלון מיוחד לעולים, זכאים להתאמות בדרכי ההבחנות שימסרו על ידי המורה המלמד בכיתה.

 • תלמיד זכאי לפנות בעירעור על ציון המבחן או על ציון המגן בפני המורה, ולאחר מכן בפני מרכז המקצוע (באמצעות המחנך, היועצת ומרכז השכבה).

 • תלמיד שנכשל בבחינה רשאי לבקש מבחן חוזר, הדבר נתון לשיקול דעתו של המורה.

 • תלמיד ומשפחתו רשאיים לערער על החלטה בענינו עפ"י הסדר הבא:

מחנך הכיתה, יועצת, רכזת השכבה, סגנית מנהל, מנהל החט"ע ומנכ"לית ביה"ס.                        על התלמיד ומשפחתו לדעת כי הערעור עלול לשנות את ההחלטה גם לרעה.

 • רשאי תלמיד הנעדר מסיבות מיוחדות שלא מופיעות בנוהל הביקור הסדיר – לפנות

בכתב ולצרף אישורים ותעודות  לועדת ערעורים שתדון בבקשתו להכיר בהיעדרותו

כהיעדרות מוצדקת שאין להכלילה במנין ה- 15% היעדרויות.

ועדת הערעורים תתכנס פעם בכל רבעון, לדיון בערעורי התלמידים.

הועדה תהיה מורכבת ממחנך הכיתה, רכזות השכבה , יועצות השכבה  והסגנית המלווה.

על התלמיד ומשפחתו לדעת כי הערעור עלול לשנות את ההחלטה גם לרעה.

 • הצוות הייעוצי הכולל פסיכולוג, עובדת סוציאלית ו- 2 יועצות לכל שכבה, עומד לרשות התלמידים וישתדל לסייע בכל עניין ובכל זמן.

 • לרשות התלמידים קפיטריה בזמני ההפסקות.

 • המורה ישתדל לא להמשיך את השיעור לאחר הצילצול אלא במקרים מיוחדים.

 • רשאי תלמיד לפנות לכל בעל תפקיד בבית הספר בכל בעיה שבה נתקל.

 • ביה"ס מעמיד לטובת התלמידים ספרייה מתקדמת.

 • רשאי התלמיד לקבל הסבר מפורט ממוריו על אופן חישוב ציונו ברבעון, במחצית ובסוף השנה וכן את ציון המגן.

 • זכותו של התלמיד להיות פעיל ותורם בקהילת ביה"ס.

תקנון נוכחות לתלמידי החטיבה העליונה

לתלמידי החטיבה העליונה והוריהם,

התקנון המוגש לך בזאת בא להסדיר את נוכחותך בביה"ס במהלך שנת הלימודים.

נוכחותך בשיעורים היא תנאי הכרחי לקיום תהליך למידה תקין ולהצלחה בלימודים.

בהיותך תלמיד החטיבה העליונה בביה"ס, אנו בטוחים ומאמינים כי תנהג באחריות ובתבונה רבה ביחס ללימודיך, הישגיך והופעתך הסדירה בביה"ס.

האחריות לנוכחותך בכל השיעורים מוטלת עליך באופן ישיר , לכן קח זאת לתשומת לבך!

עליך לדעת כי עפ"י תקנון זה עלולים להיפגע ציוניך במקצועות אותם הנך לומד בשל איחורים והיעדרויות מרובים.

להלן פרטי התקנון:

 1. חייב התלמיד להיות נוכח בביה"ס בכל ימי הלימוד ולבקר בכל השיעורים ע"פ מערכת השעות של כיתתו.

 2. בכל מקצוע בו נכח התלמיד נוכחות מלאה ולא פחות מ- 95% מכלל השיעורים במקצוע, בכל רבעון ומחצית יקבל התלמיד תוספת של 5 נקודות בונוס לציון של הרבעון או המחצית. השתתפות התלמיד בפעילויות ביה"ס מטעם מועצת תלמידים, פולין, השתתפות בטקסים וזימונים לצה"ל שניתן עליהם אישור מראש בכתב לא יפגעו בקבלת הבונוס (5 נקודות).

 • הבונוס ניתן על נוכחות מלאה בפועל ולא על היעדרות מוצדקת.

 

 1. תלמיד הנעדר במהלך רבעון או מחצית אחת עד 15% מכלל השיעורים במקצוע חייב להציג אישורים רפואיים ואישורי הורים כנדרש.

 • חל איסור מוחלט עפ"י תקנון זה:

  • לעזוב את הכיתה לאחר כניסתו של המורה.

  • להיעדר ממבחנים.

  • להיעדר משיעורי חינוך.

  • להיעדר מפעילויות חברתיות כמו: הרצאות, כנסים, סמינרים, טקסים, סיורים בית ספריים, יש"מים ואירועים בית סיפריים- היעדרות לא מוצדקת תרשם כהיעדרות משעות לימוד עפ"י המערכת.

 • ההיעדרויות הנכללות במניין ה- 15% הם: מחלה, הרחקה משיעור, השעייה מלימודים, היעדרות מסיבות משפחתיות.

 • המקרים בהם לא יכללו ההיעדרויות במנין 15% (העדרויות מוצדקות) הם:

  • אשפוז בבית חולים ( מלווה באישור בית חולים בלבד)

  • פעילות לימודית מאושרת – סיורים מקצועיים , לימודיים , טיולים.

  • השתתפות באירועים המייצגים את ביה"ס – טקסים, משלחות נוער לפולין משחקי ספורט של נבחרות ביה"ס.

  • פעילות מועצת תלמידים (אך ורק באישור בכתב מראש מאחראית מועצת התלמידים).

  • זימונים לצה"ל: זימונים ללשכת גיוס, לבדיקות, בחינות וכו' – יציג התלמיד את הזימון או צילום מראש ויקבל אישור על היעדרותו ממחנך/ת הכיתה.

את האישור יציג התלמיד בפני המורים המלמדים לפני היעדרותו.

 • תוספת זמן במבחנים– תלמיד הזכאי לתוספת זמן במבחן שגולש לשיעור של מורה אחר – יקבל אישור מרכזת השכבה ו/או היועצת מיד עם סיום הבחינה.

 • פגישות עם בעלי תפקידים בזמן השיעור (מחנך הכיתה, יועצת, רכזת שכבה סגנית או מנהל ומנכ"לית) בזימון או באישור מראש ע"י בעל                        התפקיד בלבד. במקרים חריגים ינתן אישור לפגישה גם לאחר השיעור.

 • מבחני נהיגה ותיאוריה – העדרות בשל שני מבחני תיאוריה ושני מבחנים מעשיים בנהיגה (יתר המבחנים לא יוכרו כהיעדרות מאושרת).

 • תלמיד הנעדר מאחת הסיבות שפורטו בסעיף 3.3 ( שלעיל) – חייב להצטייד מראש באישור מתאים של מחנך הכיתה או מרכזת השכבה המצדיק את היעדרותו.

  • התלמיד מציג את האישור בפני המורים המקצועיים , לפני ההיעדרות.

   ( במקרה זה ההיעדרות לא מחושבת במניין ה- 15% היעדרויות).

  • אישור מוצדק שיוצג לאחר ההיעדרות לא יתקבל.

לידיעתך !

היעדרות משיעורים רצופים באותו מקצועתחושב כהעדרות לכל שיעור בנפרד. ההתייחסות לשיעורים רצופים   תהיה כאל שיעורים בודדים.

 1. א. תלמיד שבמהלך רבעון או מחצית ייעדר למעלה מ- 15% ועד 25% מכלל השיעורים בכל מקצוע יופחתו לו 5 נקודות מהציון הסופי של הרבעון /המחצית בכל אחד מן  המקצוע/ות בהם נעדר. 

     ב. תלמיד שבמהלך רבעון או מחצית יעדר למעלה מ- 25% ועד 30% מכלל

      השיעורים בכל מקצוע – יופחתו לו 5 נק' נוספות מהציון הסופי של רבעון/מחצית,

      וסה"כ 10 נק', בכל אחד מן המקצועות בהם נעדר.

 1. א. תלמיד שבמהלך רבעון או מחצית ייעדר בלמעלה מ- 30% מכלל השיעורים בכל    

           מקצוע ציונו ברבעון/ במחצית הראשונה  יהיה  40. וברבעון השלישי ובמחצית

           השנייה 0.

ב.  תלמיד שייעדר בלמעלה  מ- 30% במקצועות בהם ניגש לבגרות  באותה שנה ברבעון השלישי

     ובמחצית השנייה יוגש  בציון מגן 40.

 1. תלמיד שבמהלך הרבעון או המחצית מספר היעדרויותיו מסכן את ציוניו ע"פי הנוהל , באחריות המורה המקצועי לידע את התלמיד והוריו בע"פ ובכתב, אם לא חל שיפור יטופל על ידי מחנך הכיתה כמקובל: יוזהר בע"פ ובכתב עם העתק להורים ולתיק האישי, אם לא חל שינוי יוזמנו ההורים לשיחה עם מורה המקצוע, מחנך הכיתה ורכזת השכבה ובמקרים חמורים המשך הטיפול יהיה על ידי הנהלת החטיבה העליונה.

 1. תלמיד שים לב!

  • אל תקבע שיחה / פגישה או בחינה על חשבון שיעור אחר – זוהי היעדרות והיא תיכנס למניין ההיעדרויות במקצוע.

  • כל שיחה או פגישה תיקבע לאחר סיום יום הלימודים או לפני תחילת יום הלימודים.

 1. איחורים:

  • חובה להיכנס בזמן לכל שיעור , מיד עם הצלצול.

  • תלמיד המאחר לשיעור – יירשם לו איחור – מניין האיחורים ישפיע על ציונו בהתנהגות ועל ציונו בהערכת המורה בכל מקצוע ומקצוע.

  • תלמיד שיכנס לשיעור באיחור של 15 דקות ומעלה ייחשב האיחור כהיעדרות מן השיעור.

  • תלמיד שצבר מעל 3 איחורים במקצוע ברבעון לא יהיה זכאי לבונוס במקצוע.

  • תלמיד שצבר 5 איחורים ומעלה ברבעון, ובמחצית 10 איחורים ומעלה, יורד לו ציון בהתנהגות ותירשם לו הערה בתעודה.

 1. תלמידים שיעדרו מביה"ס ביום מסוים – יקחו בחשבון שהמורה בכיתה יתקדם בחומר הלימוד וילמד בכל הרכב מספרי של תלמידים .

  • על תלמיד שנעדר להשלים את חומר הלימוד ולהיות מוכן להבחן על השעור שהחסיר, בשיעור שלאחריו.

 2. הרחקה משיעור :

  • תלמיד שיורחק משיעור ל- 5 דקות חייב לעמוד מחוץ לחדר הכיתה ובשום אופן לא להסתובב ברחבי ביה"ס, ובתום 5 דקות להיכנס חזרה באישור המורה.

  • תלמיד שיימצא מסתובב במסדרונות ביה"ס ולא עומד מחוץ לכיתה כנדרש יטופל משמעתית.

  • לא חזר התלמיד בתום 5 דקות תיחשב היעדרותו כהיעדרות מן השיעור ותיכלל במניין 15% ההיעדרות.

  • תלמיד שיורחק מביה"ס בגין הופעה בלתי מכובדת (הופעה בחולצת בטן, גופייה מכנסיים קצרים, מכנסיים עם קרעים או נעלי אצבע) תרשם לו העדרות בכל אחד מן המקצועות שהפסידו ביום ההרחקה וההעדרות תכלל במנין 15% ההעדרויות.

 1. רצוי ואף מומלץ שכל תלמיד ינהל רישום של איחוריו והיעדרויותיו.

 1. על מנת להקל עליך התלמיד נקבע קריטריון אחיד למניין 15% ו- 25% העדרויות ברבעון

      ובמחצית אחת:

 

ברבעון

במחצית

 

15% היעדרויות ברבעון

25% היעדרויות ברבעון

15%

היעדריות במחצית

25% היעדרויות במחצית

מקצוע הנלמד 2 שיעורים שבועיים

העדרות תלמיד עד 2  שיעורים

העדרות תלמיד עד 3  שיעורים

היעדרות תלמיד עד 5 שיעורים

היעדרות תלמיד עד 7 שיעורים

מקצוע הנלמד 3 שיעורים שבועיים

העדרות תלמיד עד 3 שיעורים

העדרות תלמיד עד 5 שיעורים

היעדרות תלמיד עד 6 שיעורים

היעדרות תלמיד עד 10 שיעורים

מקצוע הנלמד 4 שיעורים שבועיים

העדרות תלמיד עד 4 שיעורים

העדרות תלמיד עד 7 שיעורים

היעדרות תלמיד עד 8 שיעורים

היעדרות תלמיד עד 14 שיעורים

מקצוע הנלמד 5 שיעורים שבועיים ומעלה

העדרות תלמיד עד 5  שיעורים

העדרות תלמיד עד 8  שיעורים

היעדרות תלמיד עד 10 שיעורים

היעדרות תלמיד עד 16 שיעורים

 

הערות כלליות:

 

א.  הנוהל נכנס לתוקף מתחילת שנה"ל ה – 1 בספטמבר, ותקף בכל שנת הלימודים,

ועד ה- 20 ביוני.

ב.  הנוהל מתייחס להיעדרויות התלמיד בכל מקצוע ומקצוע בנפרד.

ג.  חישוב ההיעדרויות נעשה במהלך כל רבעון ומחצית ובא לידי ביטוי בציוני המקצוע בסוף

כל רבעון ומחצית.

ד.רשאי תלמיד הנעדר מסיבות מיוחדות שלא מופיעות בנוהל הביקור הסדיר – לפנות בכתב

ולצרף אישורים ותעודות  לועדת ערעורים שתדון בבקשתו להכיר בהיעדרותו

כהיעדרות מוצדקת שאין להכלילה במנין ה- 15% היעדרויות.

ועדת הערעורים תתכנס פעם בכל רבעון, לדיון בערעורי התלמידים.

הועדה תהיה מורכבת ממחנך הכיתה מרכזת השכבה, יועצת השכבה והסגנית המלווה.

על הפניות לוועדה להגיע לפחות שבוע לפני מועד התכנסות הוועדה.

מועדי התכנסות הוועדה ברבעון א'במחצית א', ברבעון השלישי ובמחצית ב' ימסרו

לתלמידים  בהמשך.

 

ה. תלמיד י"ב לא יהיה זכאי לתעודת סיום לימודים (תעודת 12 שנות לימוד) אם נעדר מעל

% 30 העדרויות במהלך השנה (בשתי מחציות).

      ו. הנוסחה לחישוב הציון בכל מקצועות הלימוד:

% 70 – מבחנים

% 20 – בחנים

 % 10 – ש"ב, עבודות, הכנת חומר לימודי, השתתפות בשיעור, יחס למקצוע ועוד.

% 100 ציון

לאחר שקבע המורה את הציון האקדמי לרבעון או למחצית ייתן המורה ביטוי

לנוכחות תלמיד  בציון המקצוע ע"פ הנוהל המוגש לך, והציון המשוקלל-

הסופי המורכב מהציון האקדמי + הנוכחות יופיע בתעודה ברבעון או במחצית

של שנת הלימודים.

 

 

 

אנו מאחלים לך בריאות איתנה

ושנת לימודים פוריה ומוצלחת

 

הנהלת ביה"ס

 

וצוות המורים והמחנכים

תקנון משמעת לתלמידי המכללה

המכללה מברכת את תלמידיה ומצפה להתנהגות תרבותית ונאותה, תוך שמירה על יחס של כבוד לזולת ושמירה על הרכוש, המעבדות, הכיתות וביה"ס, על אתיקה אקדמית נאותה בכל מהלך שנות לימודיכם במכללה.

 • לימודים

  • א.1. הסטודנט חייב להביא את כל הציוד הנדרש (לכל שיעור).

  • א.2. סטודנט שאינו מתפקד מבחינה לימודית יזומן לשיחה וההנהלה תשקול את המשך לימודיו.

  • א.3. המורה יפסול כל מבחן או בוחן של סטודנט אשר נתפס בהעתקה וציונו של הסטודנט יהיה אפס, בנוסף תינתן הערה בתעודה על טוהר הבחינות.

 • התנהגות הסטודנט

 1. יש להגיע לשיעור בזמן.

  • א.1. על הסטודנט להתנהג כיאות במהלך יום הלימודים אשר מתקיים בין כתלי המכללה ומחוצה לה.

  • א.2. אין להפריע בשיעורים ואין לאחר.

  • א.3. השיעור יחל רק לאחר שהכיתה תסודר ותנוקה – עפ"י הצורך.

  • א.4. אין להיכנס לכיתה בה אינך לומד. אין לפתוח דלתות של כיתות בזמן שיעור.

  • א.5. חל איסור מוחלט להפעיל טלפון סלולרי בשיעור.

  • א.6. יש להגיע ללימודים בלבוש הולם (אין להגיע בגופיות, נעלי אילת, נעלי בית, מכנסיים קצרים, חולצות בטן חשופות וכד').

 1. להלן תופעות משמעתיות חמורות ביותר שאסורות לחלוטין במכללה וגוררות טיפול  

הנהלה עד כדי הוצאה מהמכללה:

 • א.6.א. אלימות פיזית בין הסטודנט לחברו.

 • א.6.ב. אלימות או איום בפגיעה כלפי מורה או עובד או ברכושו.

 • א.6.ג. הבאת סכין, מצית, גפרורים, אולר, נפץ, חזיז, או כל כלי משחית אחר.

 • א.6.ד. הבערת אש או ניסיון להבעיר אש.

 • א.6.ה. שתיית משקאות חריפים.

 • א.6.ו. משחקי הימורים במסגרת ביה"ס.

 • א.6.ז. חבלה ברכוש המכללה- הסטודנט יחוייב בתשלום הנזק אם החבלה נעשתה במזיד או בשוגג.

 • א.6.ח. עישון – אסור ע"פ חוק במוסדות ציבור, בכל שטחי ביה"ס ובמתקניו.

לתשומת לבך!

עליך לשמור על ציוד ביה"ס, בכיתות ובמעבדות.

השהייה במעבדות תהיה בנוכחות מורה בלבד.

 • איחורים

 

 1. הסטודנטים חייבים להגיע לשיעור בזמן.

 2. אין לחכות למורה מחוץ לכיתה.

 • היעדרויות

1.סטודנט הנעדר מהמכללה, חייב להצטייד באישור בכתב המצדיק את היעדרותו ולמסרו למורה המלמד

ביום חזרתו ללימודים.

2.נעדר הסטודנט מפאת מחלה מעל שלושה ימי היעדרות רצופים יביא אישור רפואי.

3.אין להיעדר משיעורים במהלך הלימודים. שחרור משיעור ייעשה רק על סמך אישור בכתב ממרכז המכללה.

4.סטודנט אשר לא יבקר באופן סדיר במכללה תשקול המועצה הפדגוגית את המשך לימודיו בביה"ס.

5.עפ"י הוראות משרד החינוך, היעדרות של 20% מקורס מסויים תחייב חזרה על הקורס. סטודנט הנעדר

20% ומעלה, יופסקו לימודיו ויאלץ להתגייס לצה"ל.

6.נעדר סטודנט יום לפני מבחן או ביום המבחן עצמו ללא אישור מתאים , יקבל ציון שלילי (0),

ולא יוכל לגשת למועד ב'.

7.המכללה אינה מאשרת לצאת לחופשה בארץ או בחו"ל ע"ח ימי הלימודים, כל היעדרות כזו

תחשב כהיעדרות בלתי מוצדקת על כל המשתמע מכך.

8.הכניסה למכללה אך ורק דרך השער הראשי שברח' הוגו מולר 13.

 • מבחנים

1.ציוניו של הסטודנט יתבססו לפחות על מבחן אחד, בחנים או עבודות.

2.סטודנט שנעדר היעדרות בלתי מוצדקת ממבחן או יום או שעות לפני המבחן יקבל ציון שלילי,

באופן אוטומטי.

3.במועד ב' יבחנו הסטודנטים שנעדרו ממבחן על סמך אישור מוצדק, ובעדיפות שניה –

אותם סטודנטים שקיבלו ציון שלילי במבחן והמורה נתן את אישורו למבחן נוסף.

4.באחריות הסטודנט לבדוק ולתאם עם המורה את המועד הסופי בו תתקיים כל אחת מהבחינות.

 • בטיחות ובטחון

1.הנך מתבקש לדווח למרכז המכללה או לחבר הנהלה כלשהוא על כל מפגע בטיחותי בשטח ביה"ס.

2.הנך חייב להתנהג ע"פ הכללים הביטחוניים בירידה למקלטים בעת תרגיל או אירוע בטחוני.

3.אין להתקהל בזמן אירוע אלימות במהלך הלימודים.

4.המכללה אינה אחראית על ציודו האישי של הסטודנט, המכללה תמליץ לא להביא למכללה

חפצים יקרי ערך. ובכל מקרה באחריות הסטודנט להשגיח על ציודו האישי.

ס פ ח

שם הסטודנט: _________________  ת.ז. ______________

קראתי את התקנון ואני מודע ומסכים לתוכנו.

על החתום

________________            ___________

    
   
 
  

                                

                                             חובת התלמיד

 • לימודים

  • א.1. על התלמיד לשקוד על לימודיו במהלך כל שנות לימודיו בחטיבה העליונה, למצות את כישוריו ויכולתיו ולסיים לימודיו התיכוניים עם זכאות לתעודת בגרות איכותית.

  • א.2. תלמיד חייב להביא את כל הציוד הלימודי הנדרש מידי שיעור בשיעור.

  • א.3. המורה יפסול כל מבחן או בוחן של תלמיד אשר נתפס בהעתקה, ציונו של התלמיד יהיה אפס ויורד לו ציון בהתנהגות. כמו כן, תירשם לו הערה על העתקה בתעודת הרבעון/המחצית.

  • א.4. תלמיד שנתפס מעתיק לא יהיה רשאי לגשת לבחינה חוזרת, כולל מועד ב'.

  • א.5. תלמיד זכאי להערכה על הצטיינות בלימודים בתנאים הבאים:

 1. ממוצע ציוניו בתעודה מעל 85.

 2. ללא שליליים כלל. (כולל ציונים בשקידה והתנהגות).

 3. לומד את מלא תוכנית הלימודים של כיתתו במסלול לימודיו.

 4. ללא בעיות ביקור סדיר (איחורים וחיסורים).

 5. ציונו בהתנהגות לא הורד בשל העתקה ו/או לא נרשמה לו כל הערה על העתקה.

 • א.6. תלמיד המסיים מבחן לפני תום השיעור ישאר בכיתה עד לצלצול וינצל את הזמן להכנת שיעורי בית, קריאה וכו'.

 • א.7. תלמיד שאינו מתפקד מבחינה לימודית ומקבל ציונים בלתי מספיקים יישאר כיתה או לא ימשיך לימודיו בביה"ס.

 • א.8. תלמיד בכיתת מצטיינים חייב ללמוד בתוכנית מלאה של כיתתו וכן ברמה

מוגברת מתמטיקה ואנגלית.

 1. עליית כיתה של תלמיד בכיתת מצטיינים מותנית בממוצע תעודה של 85 לפחות במעבר

מ- י' ל- י"א ו- 80 לפחות במעבר מ- י"א ל- י"ב, וללא שליליים. תלמיד שלא הגיע

לממוצע זה יעבור ללמוד במסלול אחר. (קריטריונים נוספים להשארות במסלול מצטיינים

יועברו לתלמידים והוריהם בפתיחת שנת הלימודים).

 • התנהגות

  • ב.1. על התלמיד להתנהג כיאות במהלך יום הלימודים, בשיעורים ובכל פעילות חברתית אשר מתקיימת בין כתלי ביה"ס ומחוצה לו.

  • ב.2. אין להפריע בשיעורים, אין לאחר ואין להופיע ללא תלבושת אחידה.

  • ב.3. חל איסור להסתובב במהלך שיעור בביה"ס. תלמיד שיימצא מסתובב יטופל משמעתית.

  • ב.4. השיעור יחל רק לאחר שהכיתה מסודרת ונקייה.

  • ב.5. כל הוראה של מורה או עובד ביה"ס מחייבת את התלמיד, גם אם הינך חולק עליה. התלמיד רשאי לערער לאחר מילוי ההוראה בפני מחנך או רכזת השכבה.

  • ב.6. הכניסה לחדר המורים אסורה.

  • ב.7. השהייה בחדר מורים מותרת לתלמיד אך ורק אם הוזמן ע"י המורה.

  • ב.8. אין לפתוח דלתות של כיתות בזמן שיעור אלא אם נשלח התלמיד להודיע הודעה באישור מטעם ביה"ס. אין להיכנס לכיתה בה אינך לומד.

  • ב.9. חל איסור מוחלט להשתמש במכשיר הטלפון הנייד בזמן שיעור ובזמן בחינה.

ב.9.א'   אסורים עפ"י חוק  הקלטה או צילום במכשיר הטלפון הנייד ובכלל, והעובר על

חוק זה ייענש, תישקל הרחקתו וכן יועבר הדיווח למשטרה.

ב.9.ב'    אין להשתמש בטלפון הנייד כמחשבון, כשעון או כספר לימוד או לכל שימוש

אחר במהלך השיעור.

ב.9.ג'    על הטלפון להימצא כשהוא כבוי בתיק התלמיד במהלך כל השיעורים, במבחנים

ובפעילויות ביה"ס.

 • ב.10. תלמיד שיעבור על אחד מהסעיפים המפורטים לעיל:

א. הפלאפון שלו יוחרם ויוחזר אך ורק להוריו.

ב. במקרים חריגים תתקיים מועצה פדגוגית שתשקול את המשך לימודיו של התלמיד.

ג. תלמיד שימצא ברשותו טלפון במהלך המבחן, בחינתו תיפסל ותשלל ממנו הזכות למועד ב'.

 • ב.11. חל איסור לאכול בזמן השיעור, מותר לשתות אך ורק מים, מומלץ להצטייד באוכל ובבקבוק מים למהלך יום הלימודים.

 • ב.12. להלן תופעות משמעתיות חמורות ביותר שאסורות לחלוטין בביה"ס ובכל פעילות מטעמו מחוץ לבית הספר וגוררות טיפול הנהלה עד כדי הוצאה מביה"ס:

 • אלימות פיזית בין התלמיד לחברו.

 • אלימות או איום בפגיעה כלפי מורה ורכושו או עובד ורכושו.

 • הבאת סכין, מצית, גפרורים, אולר, נפץ, חזיז, או כל כלי משחית אחר.

 • הבערת אש או ניסיון להבעיר אש.

 • הבאת משקאות חריפים או שתייתם (האיסור כולל הבאה או שתייה של משקאות אנרגיה) .

 • משחקי הימורים במסגרת ביה"ס (ובכלל).

 • חבלה ברכוש ביה"ס- התלמיד יחוייב בתשלום הנזק אם החבלה נעשתה במזיד או בשוגג. ובכלל זה, כל קשקוש על שולחנות, דלתות, קירות ו/או כסאות, התלמיד יידרש לשלם בעבור עלות הציוד המלא שהושחת.

 • עישון. (כולל האיסור על סיגריות אלקטרוניות).

 • שימוש בטלפון נייד במהלך שיעור ו/או בפעילות בית ספרית.

 • חל איסור על גילויי ביטויי אלימות באינטרנט כגון קללות, הצקות, איומים, חרם, השפלות, הפצת תמונות, הצטרפות או פתיחת קבוצה נגד תלמיד או מורה.

 • ב.13. ההשתתפות בטיולים ובאירועים מותנית בהתנהגות נאותה במהלך שנת הלימודים ובהמלצת צוות

שכבה.  

ב.14 תלמיד שיש לו פטור מחנ"ג בשל בעיות רפואיות לא ישתתף בטיולים ומסעות בית ספריים

בשנה שבה ניתן הפטור גם אם הביא התלמיד אישור רפואי המבטל את הפטור לקראת

היציאה למסע.

ב.15.  העישון אסור על פי חוק במקומות ציבוריים לרבות בית הספר. תלמיד שיימצא מעשן צפוי לקנס

כספי וכן להשעייה מביה"ס ולהורדת ציון בהתנהגות.

 
  

       

 • תלבושת

תלמיד חייב להופיע בתלבושת ביה"ס צנועה ומכובדת.

אין להופיע בבית הספר עם חולצות בטן, חולצות חשופות, גופיות,

מכנסיים קצרים או נמוכים, מכנסיים עם קרעים ומכנסיים שלא בצבע אחיד. נעלי אצבע, כפכפים מכל סוג         שהוא היוצרים הופעה בלתי מכובדת.

חובת התלבושת האחידה, חלה על כל תלמידי י' – י"ב במשך כל שנת הלימודים (עד  ה- 20 ביוני), בשעות הלימודים בימי שדה, בתגבורים ובמהלך בחינות המגן ובבחינות הבגרות.

 1. התלמיד ילבש את תלבושת ביה"ס במשך כל זמן שהותו בין כתלי ביה"ס.

 1. בכל בוקר תתקיים תורנות בשער ביה"ס של רכזות השכבה.

תלמיד שיגיע ללא תלבושת- יושעה למחרת היום מבית הספר. הודעה בכתב ובע"פ תועבר         להוריו מראש. ההשעיה תקפה גם ביום בו יתקיימו מבחנים, לתשומת ליבכם.

 1. תלמיד שהגיע עם תלבושת אך מסתובב במהלך יום הלימודים ללא תלבושת דינו

כתלמיד שהגיע ללא תלבושת ולכן יושעה מביה"ס ביום שלמחרת. (ראה סעיף 2).

תלבושת ביה"ס כוללת :

 • בקיץ – חולצת טריקו, שרוול קצר בצבע חלק עם סמל ביה"ס..

 • בחורף- חולצת סווצ'ר עם סמל ביה"ס. (סווצ'ר פתוח מחייב חולצת בי"ס מתחתיו).

 • מכנסיים בצבע אחיד לא מקושקש וללא קרעים.

 • אין להופיע לביה"ס בנעלי אצבע, נעלי בית וכפכפים.

 • חולצת תלבושת שתעבור שינויי אופנה, כגון: קיצור השרוולים ו/או החולצה – תיפסל כחולצת תלבושת.

 • אין להופיע בחצאית מיני, במכנסיים הקצרים מאורך הברך ובמכנסיים עם קרעים.

 • אין להופיע לביה"ס בשיער צבוע בגוונים לא טיבעיים.

   הנחיות אלה מתייחסות לבנים ובנות כאחד.

 

חובה על התלמיד/ה להופיע לשיעורי חנ"ג בתלבושת ספורט הכוללת:

 • נעלי ספורט.

 • מכנסי ספורט או אימונית (טרנינג).

 • חולצת טריקו.

                                       

                        תלמיד/ה יקר/ה,  

                        הופעה מכובדת – מכבדת אותך!

 • איחורים

  • ד.1. התלמידים חייבים להגיע אל השיעורים מיד עם הצלצול ולחכות בחדר הכיתה לבואו של המורה כאשר הציוד הלימודי על השולחן.

  • ד.2. אין לחכות למורה מחוץ לכיתה.

  • ד.3. במקרה שהמורה מאחר להגיע לכיתה במשך 5 דקות אחרי הצלצול, תורן הכיתה חייב לגשת למזכירות השכבה ולקבל הנחיות ממזכירת השכבה.

  • ד.4. לתלמידים המאחרים תרשם הערת איחור בתוכנה לניהול אירועי משמעת. מעל 3 איחורים בכל מקצוע לא יהיה התלמיד רשאי לקבל את הבונוס על נוכחות מלאה (ראה נוהל ביקור סדיר בנושא איחורים).

  • ד.5. תלמיד שצבר 5 איחורים לרבעון בסה"כ יורד לו ציון בהתנהגות ותירשם לו הערה בתעודה.

                        

 • היעדרויות

 1. תלמיד הנעדר מביה"ס, חייב להצטייד באישור בכתב המצדיק את היעדרותו ולמוסרו למחנך הכיתה ביום חזרתו ללימודים.

 2. נעדר תלמיד בשל מחלה מעל 3 ימי העדרות רצופים חייב להביא אישור מרופא המאשר את חזרתו ללימודים וסיבת היעדרותו.

 3. אין להיעדר משיעורים במהלך יום הלימודים. שחרור משיעור ייעשה רק על סמך אישור בכתב ממחנך, יועצת, רכזת, או בעל תפקיד.

 4. תלמיד אשר לא יבקר באופן סדיר בביה"ס תשקול המועצה הפדגוגית את המשך לימודיו בביה"ס.

 5. נעדר תלמיד יום לפני מבחן או ביום המבחן עצמו ללא אישור מתאים , יקבל ציון שלילי (0), ולא יוכל לגשת למועד ב'.

 6. חל איסור על קנייה ונוכחות בקפיטריה בזמן שיעור.

 1. ביה"ס, ע"פ חוזר מנכ"ל, אינו מאשר לצאת לחופשה בארץ או בחו"ל על חשבון ימי הלימודים.

כל היעדרות כזו תחשב כהיעדרות בלתי מוצדקת על כל המשתמע מכך.

 1. תלמיד המשוחרר משיעור חנ"ג בשל בעיות רפואיות יהיה נוכח בשיעורים ויהיה חייב בעבודה בחנ"ג (ע"פ הנחיות מהמורה לחנ"ג).

 2. תלמיד המסיים רבעון או מחצית עם בעיית ביקור סדיר והערה בתעודה על כך לא יהיה זכאי להערה על הצטיינות לימודית בתעודה ולא לתעודת הצטיינות.

נוכחות התלמיד מוסדרת בנוהל ביקור סדיר המצ"ב.

נא לעיין בו בקפידה ולבצע את החלטותיו.

 • מבחנים

 1. ציוניו של התלמיד יתבססו לפחות על שני מבחנים כוללים ושני בחני פתע קצרים בכל מחצית, ש"ב ועבודות, וכן יחס למקצוע והשתתפות בשיעור.

 2. תלמיד שנעדר היעדרות בלתי מוצדקת ממבחן, יום או שעות לפני המבחן, לא יורשה לגשת למבחן, יקבל ציון שלילי (0) ולא יורשה לגשת למועד ב'.

 3. במועד ב' יבחנו התלמידים שנעדרו ממבחן על סמך אישור מוצדק, ובעדיפות שניה – אותם תלמידים שקיבלו ציון שלילי במבחן והמורה מאשר להם מבחן נוסף.

 4. באחריות התלמיד לבדוק ולתאם עם המורה את המועד הסופי בו תתקיים כל אחת מהבחינות (במועד ב'). במידה ולתלמיד יותר מבחינה אחת במועד ב' באחריותו לתאם מועד להבחנות עם מורה המקצוע. בחינות אלו יעשו אך ורק בתום יום הלימודים ולא על חשבון שיעורים אחרים.

 5. תלמיד שנתפס מעתיק במבחן, ייפסל מבחנו, ציונו יהיה 0 והוא לא יורשה לגשת למבחן חוזר (מועד ב'). כמו כן יורד ציונו בהתנהגות ותירשם לו הערה בתעודה על העתקה.

 6. תלמיד שימסור טופס בחינה ריק, לא יורשה לגשת למועד ב'.

 7. חובת התלמיד שאושרו לו התאמות לימודיות לתאם את מועדי הבחינות עם מוריו.

 8. תלמיד שאושר לו לגשת למועד ב', התחייב לגשת ולא ניגש, לא עקבל הזדמנות למועד ב' באותו מקצוע ברבעון הבא.

 • בטיחות ובטחון

 1. הנך מתבקש לדווח למחנך או לחבר הנהלה כלשהוא על כל מפגע בטיחותי בשטח ביה"ס.

 2. במקרה של הימצאות חפץ חשוד – עליך להודיע על כך בדחיפות למורה או בעל תפקיד מיידית ולהתפנות מהמקום.

 3. בעת תרגיל או אירוע בטחוני הנך חייב להתנהג ע"פ הנחיות בטחון שיינתנו ע"י סגל ביה"ס (חברי הנהלה, רכז ביטחון, סדרנים וכו').

 4. בכל חדר לימוד בביה"ס ישנה מפה לפינוי התלמידים בזמן חירום.

היה עירני והתפנה בשעת חירום עפ"י מפה זו.

 1. אסור לצאת משטח ביה"ס במהלך יום הלימודים ובהפסקות. תלמיד שייצא לא יורשה להיכנס חזרה, והעניין יטופל משמעתית.

 2. תלמיד שיצא משער ביה"ס ללא אישור ישא באחריות אישית לכל נזק או בעיה שתגרם לו.

 3. מומלץ לא להביא לביה"ס דברים יקרי ערך. וכן מומלץ כי ציודך האישי יימצא ברשותך

בכל מהלך יום הלימודים.

הציוד האישי הינו באחריותך הבלעדית !

 1. ביה"ס אינו אחראי על ציודו האישי של התלמיד.

אין לעזוב את שטח ביה"ס במהלך יום הלימודים!

לא תותר יציאת תלמידים ללא אישור בכתב ממחנך הכיתה או ממרכז השכבה

לפני השעה 12:15

 

 

 • ספרייה

  1. השימוש בספרייה מותר על פי תקנון התנהגות של ביה"ס ותקנון הספרייה המחייב.

  2. המחשבים בספרייה נועדו לצורכי לימוד בלבד, אין להשתמש בהם לשימוש אחר.

  3. יש להישמע להוראות הספרנית, צוות הספרייה וכן כל בעל תפקיד אחר.

  4. חל איסור להימצא בספריה בזמן שיעור.

תלמיד שלא יפעל על פי נוהל זה –

תישלל זכותו להיעזר בשירותי הספרייה

                                  

זכויות התלמיד

 

זכותך הבסיסית היא לרכוש השכלה ולהתחנך בבית ספרנו ומכך נגזרות זכויות נוספות:

 • המורה ימסור לתלמידיו בתחילת שנת הלימודים כיצד יורכב ציון המקצוע. כנ"ל לגבי ציון המגן.

 • ציוני המגן יפורסמו לפני בחינת הבגרות.

 • התלמיד ייגש לבחינות הבגרות במועדן.

 • המורה יחזיר את המבחן לא יאוחר משבועיים ממועד קיומו, בחנים- יוחזרו תוך שבוע.

 • תלמידים הזכאים להתאמות במבחנים באחריותם להזכיר ולתאם עם המורה את ביצוע ההתאמות המגיעות להם, לפני מועד הבחינה.

 • עולים חדשים (עפ"י הגדרות משרד החינוך), שאינם נבחנים בשאלון מיוחד לעולים, זכאים לתוספת נקודות בכל מבחן בכל המקצועות רבי המלל בלבד (כולל לשון) בהתאם למועד הגעתם לארץ. (תלמיד שהחל ללמוד בכיתות א'-ג' תוספת 10 נק' לציון המגן, תלמיד שהחל ללמוד מכיתה ד' ואילך תוספת 15 נק' לציון המגן)

 • תלמיד זכאי לפנות בעירעור על ציון המבחן או על ציון המגן בפני המורה, ולאחר מכן בפני מרכז המקצוע (באמצעות המחנך, היועצת ומרכז השכבה).

 • תלמיד שנכשל בבחינה רשאי לבקש מבחן חוזר, הדבר נתון לשיקול דעתו של המורה.

 • תלמיד ומשפחתו רשאיים לערער על החלטה בענינו עפ"י הסדר הבא:

מחנך הכיתה, יועצת, רכזת השכבה, סגנית מנהל, מנהל החט"ע ומנכ"לית ביה"ס.                        על התלמיד ומשפחתו לדעת כי הערעור עשוי לשנות את ההחלטה גם לרעה.

 • רשאי תלמיד הנעדר מסיבות מיוחדות שלא מופיעות בנוהל הביקור הסדיר – לפנות

בכתב ולצרף אישורים ותעודות  לועדת ערעורים שתדון בבקשתו להכיר בהיעדרותו

כהיעדרות מוצדקת שאין להכלילה במנין ה- 15% היעדרויות.

ועדת הערעורים תתכנס פעם בכל רבעון, לדיון בערעורי התלמידים.

הועדה תהיה מורכבת ממחנך הכיתה, רכזות השכבה , יועצות השכבה  והסגנית המלווה.

על התלמיד ומשפחתו לדעת כי הערעור עשוי לשנות את ההחלטה גם לרעה.

 • הצוות הייעוצי הכולל פסיכולוג, עובדת סוציאלית ו- 2 יועצות לכל שכבה, עומד לרשות התלמידים וישתדל לסייע בכל עניין ובכל זמן.

 • לרשות התלמידים קפיטריה בזמני ההפסקות.

 • המורה ישתדל לא להמשיך את השיעור לאחר הצילצול אלא במקרים מיוחדים.

 • רשאי תלמיד לפנות לכל בעל תפקיד בבית הספר בכל בעיה שבה נתקל.

 • ביה"ס מעמיד לטובת התלמידים ספרייה מתקדמת.

 • רשאי התלמיד לקבל הסבר מפורט ממוריו על אופן חישוב ציונו ברבעון, במחצית ובסוף השנה וכן את ציון המגן.

 • זכותו של התלמיד להיות פעיל ותורם בקהילת ביה"ס.

תקנון נוכחות לתלמידי החטיבה העליונה

לתלמידי החטיבה העליונה והוריהם,

התקנון המוגש לך בזאת בא להסדיר את נוכחותך בביה"ס במהלך שנת הלימודים.

נוכחותך בשיעורים היא תנאי הכרחי לקיום תהליך למידה תקין ולהצלחה בלימודים.

בהיותך תלמיד החטיבה העליונה בביה"ס, אנו בטוחים ומאמינים כי תנהג באחריות ובתבונה רבה ביחס ללימודיך, הישגיך והופעתך הסדירה בביה"ס.

האחריות לנוכחותך בכל השיעורים מוטלת עליך באופן ישיר , לכן קח זאת לתשומת לבך!

עליך לדעת כי עפ"י תקנון זה עלולים להיפגע ציוניך במקצועות אותם הנך לומד בשל איחורים והיעדרויות מרובים.

להלן פרטי התקנון:

 1. חייב התלמיד להיות נוכח בביה"ס בכל ימי הלימוד ולבקר בכל השיעורים ע"פ מערכת השעות של כיתתו.

 2. בכל מקצוע בו נכח התלמיד נוכחות מלאה ולא פחות מ- 95% מכלל השיעורים במקצוע, בכל רבעון ומחצית יקבל התלמיד תוספת של 5 נקודות בונוס לציון של הרבעון או המחצית. השתתפות התלמיד בפעילויות ביה"ס מטעם מועצת תלמידים, פולין, השתתפות בטקסים וזימונים לצה"ל שניתן עליהם אישור מראש בכתב לא יפגעו בקבלת הבונוס (5 נקודות).

 • הבונוס ניתן על נוכחות מלאה בפועל ולא על היעדרות מוצדקת.

 

 1. תלמיד הנעדר במהלך רבעון או מחצית אחת עד 15% מכלל השיעורים במקצוע חייב להציג אישורים רפואיים ואישורי הורים כנדרש.

 • חל איסור מוחלט עפ"י תקנון זה:

  • לעזוב את הכיתה לאחר כניסתו של המורה.

  • להיעדר ממבחנים.

  • להיעדר משיעורי חינוך.

  • להיעדר מפעילויות חברתיות כמו: הרצאות, כנסים, סמינרים, טקסים, סיורים בית ספריים, יש"מים ואירועים בית סיפריים- היעדרות לא מוצדקת תרשם כהיעדרות משעות לימוד עפ"י המערכת.

 • ההיעדרויות הנכללות במניין ה- 15% הם: מחלה, הרחקה משיעור, השעייה מלימודים, היעדרות מסיבות משפחתיות.

 • המקרים בהם לא יכללו ההיעדרויות במנין 15% (העדרויות מוצדקות) הם:

  • אשפוז בבית חולים ( מלווה באישור בית חולים בלבד)

  • פעילות לימודית מאושרת – סיורים מקצועיים , לימודיים , טיולים.

  • השתתפות באירועים המייצגים את ביה"ס – טקסים, משלחות נוער לפולין משחקי ספורט של נבחרות ביה"ס.

  • פעילות מועצת תלמידים (אך ורק באישור בכתב מראש מאחראית מועצת התלמידים).

  • זימונים לצה"ל: זימונים ללשכת גיוס, לבדיקות, בחינות וכו' – יציג התלמיד את הזימון או צילום מראש ויקבל אישור על היעדרותו ממחנך/ת הכיתה.

את האישור יציג התלמיד בפני המורים המלמדים לפני היעדרותו.

 • תוספת זמן במבחנים– תלמיד הזכאי לתוספת זמן במבחן שגולש לשיעור של מורה אחר – יקבל אישור מרכזת השכבה ו/או היועצת מיד עם סיום הבחינה.

 • פגישות עם בעלי תפקידים בזמן השיעור (מחנך הכיתה, יועצת, רכזת שכבה סגנית או מנהל ומנכ"לית) בזימון או באישור מראש ע"י בעל                        התפקיד בלבד. במקרים חריגים ינתן אישור לפגישה גם לאחר השיעור.

 • מבחני נהיגה ותיאוריה – העדרות בשל שני מבחני תיאוריה ושני מבחנים מעשיים בנהיגה (יתר המבחנים לא יוכרו כהיעדרות מאושרת).

 • תלמיד הנעדר מאחת הסיבות שפורטו בסעיף 3.3 ( שלעיל) – חייב להצטייד מראש באישור מתאים של מחנך הכיתה או מרכזת השכבה המצדיק את היעדרותו.

  • התלמיד מציג את האישור בפני המורים המקצועיים , לפני ההיעדרות.

   ( במקרה זה ההיעדרות לא מחושבת במניין ה- 15% היעדרויות).

  • אישור מוצדק שיוצג לאחר ההיעדרות לא יתקבל.

לידיעתך !

היעדרות משיעורים רצופים באותו מקצועתחושב כהעדרות לכל שיעור בנפרד. ההתייחסות לשיעורים רצופים   תהיה כאל שיעורים בודדים.

 1. א. תלמיד שבמהלך רבעון או מחצית ייעדר למעלה מ- 15% ועד 25% מכלל השיעורים בכל מקצוע יופחתו לו 5 נקודות מהציון הסופי של הרבעון /המחצית בכל אחד מן  המקצוע/ות בהם נעדר. 

     ב. תלמיד שבמהלך רבעון או מחצית יעדר למעלה מ- 25% ועד 30% מכלל

      השיעורים בכל מקצוע – יופחתו לו 5 נק' נוספות מהציון הסופי של רבעון/מחצית,

      וסה"כ 10 נק', בכל אחד מן המקצועות בהם נעדר.

 1. א. תלמיד שבמהלך רבעון או מחצית ייעדר בלמעלה מ- 30% מכלל השיעורים בכל    

           מקצוע ציונו ברבעון/ במחצית הראשונה  יהיה  40. וברבעון השלישי ובמחצית

           השנייה 0.

ב.  תלמיד שייעדר בלמעלה  מ- 30% במקצועות בהם ניגש לבגרות  באותה שנה ברבעון השלישי

     ובמחצית השנייה יוגש  בציון מגן 40.

 1. תלמיד שבמהלך הרבעון או המחצית מספר היעדרויותיו מסכן את ציוניו ע"פי הנוהל , באחריות המורה המקצועי לידע את התלמיד והוריו בע"פ ובכתב, אם לא חל שיפור יטופל על ידי מחנך הכיתה כמקובל: יוזהר בע"פ ובכתב עם העתק להורים ולתיק האישי, אם לא חל שינוי יוזמנו ההורים לשיחה עם מורה המקצוע, מחנך הכיתה ורכזת השכבה ובמקרים חמורים המשך הטיפול יהיה על ידי הנהלת החטיבה העליונה.

 1. תלמיד שים לב!

  • אל תקבע שיחה / פגישה או בחינה על חשבון שיעור אחר – זוהי היעדרות והיא תיכנס למניין ההיעדרויות במקצוע.

  • כל שיחה או פגישה תיקבע לאחר סיום יום הלימודים או לפני תחילת יום הלימודים.

 1. איחורים:

  • חובה להיכנס בזמן לכל שיעור , מיד עם הצלצול.

  • תלמיד המאחר לשיעור – יירשם לו איחור – מניין האיחורים ישפיע על ציונו בהתנהגות ועל ציונו בהערכת המורה בכל מקצוע ומקצוע.

  • תלמיד שיכנס לשיעור באיחור של 15 דקות ומעלה ייחשב האיחור כהיעדרות מן השיעור.

  • תלמיד שצבר מעל 3 איחורים במקצוע ברבעון לא יהיה זכאי לבונוס במקצוע.

  • תלמיד שצבר 5 איחורים ומעלה ברבעון, ובמחצית 10 איחורים ומעלה, יורד לו ציון בהתנהגות ותירשם לו הערה בתעודה.

 1. תלמידים שיעדרו מביה"ס ביום מסוים – יקחו בחשבון שהמורה בכיתה יתקדם בחומר הלימוד וילמד בכל הרכב מספרי של תלמידים .

  • על תלמיד שנעדר להשלים את חומר הלימוד ולהיות מוכן להבחן על השעור שהחסיר, בשיעור שלאחריו.

 2. הרחקה משיעור :

  • תלמיד שיורחק משיעור ל- 5 דקות חייב לעמוד מחוץ לחדר הכיתה ובשום אופן לא להסתובב ברחבי ביה"ס, ובתום 5 דקות להיכנס חזרה באישור המורה.

  • תלמיד שיימצא מסתובב במסדרונות ביה"ס ולא עומד מחוץ לכיתה כנדרש יטופל משמעתית.

  • לא חזר התלמיד בתום 5 דקות תיחשב היעדרותו כהיעדרות מן השיעור ותיכלל במניין 15% ההיעדרות.

  • תלמיד שיורחק מביה"ס בגין הופעה בלתי מכובדת (הופעה בחולצת בטן, גופייה מכנסיים קצרים, מכנסיים עם קרעים או נעלי אצבע) תרשם לו העדרות בכל אחד מן המקצועות שהפסידו ביום ההרחקה וההעדרות תכלל במנין 15% ההעדרויות.

 1. רצוי ואף מומלץ שכל תלמיד ינהל רישום של איחוריו והיעדרויותיו.

 1. על מנת להקל עליך התלמיד נקבע קריטריון אחיד למניין 15% ו- 25% העדרויות ברבעון

      ובמחצית אחת:

 

ברבעון

במחצית

 

15% היעדרויות ברבעון

25% היעדרויות ברבעון

15%

היעדריות במחצית

25% היעדרויות במחצית

מקצוע הנלמד 2 שיעורים שבועיים

העדרות תלמיד עד 2  שיעורים

העדרות תלמיד עד 3  שיעורים

היעדרות תלמיד עד 5 שיעורים

היעדרות תלמיד עד 7 שיעורים

מקצוע הנלמד 3 שיעורים שבועיים

העדרות תלמיד עד 3 שיעורים

העדרות תלמיד עד 5 שיעורים

היעדרות תלמיד עד 6 שיעורים

היעדרות תלמיד עד 10 שיעורים

מקצוע הנלמד 4 שיעורים שבועיים

העדרות תלמיד עד 4 שיעורים

העדרות תלמיד עד 7 שיעורים

היעדרות תלמיד עד 8 שיעורים

היעדרות תלמיד עד 14 שיעורים

מקצוע הנלמד 5 שיעורים שבועיים ומעלה

העדרות תלמיד עד 5  שיעורים

העדרות תלמיד עד 8  שיעורים

היעדרות תלמיד עד 10 שיעורים

היעדרות תלמיד עד 16 שיעורים

 

הערות כלליות:

 

א.  הנוהל נכנס לתוקף מתחילת שנה"ל ה – 1 בספטמבר, ותקף בכל שנת הלימודים,

ועד ה- 20 ביוני.

ב.  הנוהל מתייחס להיעדרויות התלמיד בכל מקצוע ומקצוע בנפרד.

ג.  חישוב ההיעדרויות נעשה במהלך כל רבעון ומחצית ובא לידי ביטוי בציוני המקצוע בסוף

כל רבעון ומחצית.

ד.רשאי תלמיד הנעדר מסיבות מיוחדות שלא מופיעות בנוהל הביקור הסדיר – לפנות בכתב

ולצרף אישורים ותעודות  לועדת ערעורים שתדון בבקשתו להכיר בהיעדרותו

כהיעדרות מוצדקת שאין להכלילה במנין ה- 15% היעדרויות.

ועדת הערעורים תתכנס פעם בכל רבעון, לדיון בערעורי התלמידים.

הועדה תהיה מורכבת ממחנך הכיתה מרכזת השכבה, יועצת השכבה והסגנית המלווה.

על הפניות לוועדה להגיע לפחות שבוע לפני מועד התכנסות הוועדה.

מועדי התכנסות הוועדה ברבעון א'במחצית א', ברבעון השלישי ובמחצית ב' ימסרו

לתלמידים  בהמשך.

 

ה. תלמיד י"ב לא יהיה זכאי לתעודת סיום לימודים (תעודת 12 שנות לימוד) אם נעדר מעל

% 30 העדרויות במהלך השנה (בשתי מחציות).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ו. הנוסחה לחישוב הציון בכל מקצועות הלימוד ע"פי הנוהל החדש:

% 70 – מבחנים

% 20 – בחנים

 % 10 – ש"ב, עבודות, הכנת חומר לימודי, השתתפות בשיעור, יחס למקצוע ועוד.

% 100 ציון

לאחר שקבע המורה את הציון האקדמי לרבעון או למחצית ייתן המורה ביטוי

לנוכחות תלמיד  בציון המקצוע ע"פ הנוהל המוגש לך, והציון המשוקלל-

הסופי המורכב מהציון האקדמי + הנוכחות יופיע בתעודה ברבעון או במחצית

של שנת הלימודים.

 

 

 

אנו מאחלים לך בריאות איתנה

ושנת לימודים פוריה ומוצלחת

 

הנהלת ביה"ס

 

וצוות המורים והמחנכים

הגדרות כלליות כניסה למערכת